stanovy / Statuten

platné od Sjezdu 2013,
nahrazují stanovy Sjezdu 2002, doplněné o změny č.01-03 z r. 2003, 2009 a 2011  

Úvodní poznámka: Pro zjednodušení a zkrácení jsou tyto stanovy formulovány v mužském rodě, samozřejmě je ale možné je číst i v rodě ženském  

1.  Jméno spolku

Spolek, jehož činnost tyto stanovy upravují, se jmenuje "Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku" (dále "Svaz") a byl ustanoven v souladu s čl.60 a následujících Švýcarského občanského zákoníku (Schweiz. Zivilgesetzbuch ZGB, § 60 ff).  

2.  Sídlo Svazu

Sídlem Svazu je sídlo předsedy Svazu.  

3.  Jednací řeč Svazu

Jednací řečí Svazu jsou čeština a slovenština, podle potřeby i jazyky Švýcarska.  

4.  Základní podmínka existence Svazu

Aby Svaz mohl existovat, musí sdružovat nejméně tři členské spolky či jiné organizace Čechů a Slováků, usedlých ve Švýcarsku (dále jen spolky).  

5.  Účel Svazu

Svaz je nevýdělečná organizace, jeho účelem je
a)    sdružovat spolky v jednotný celek;
b)    hájit jejich zájmy a zastupovat je při jednáních s úřady a organizacemi ve Švýcarsku i mimo Švýcarsko (především v České a Slovenské republice) ve věcech, které se týkají většiny nebo všech spolků Svazu;
c)    pomáhat při jejich zakládání i v jejich činnosti, koordinovat jejich činnost a spolupráci;
d)    udržovat a posilovat národní povědomí Čechů a Slováků ve Švýcarsku.
Těchto cílů dosahuje tím, že:
e)    navazuje a rozvíjí styky se švýcarskými institucemi a organizacemi, seznamuje je s historickým vývojem a kulturou Čechů a Slováků a podporuje spolky při navazování spolupráce s obdobnými spolky švýcarskými;
f)     navazuje a rozvíjí styky s vládními institucemi a organizacemi v České a Slovenské republice a s obdobnými organizacemi Čechů a Slováků jako je Svaz v ostatních zemích;
g)    navazuje a rozvíjí styky se zastupitelskými úřady České a Slovenské republiky;
h)    vyvíjí a organizuje sociální a charitativní činnost pro potřebné Čechy a Slováky ve Švýcarsku, výjimečně i v jiných zemích. K uskutečnění této činnosti má Svaz své zvláštní, samostatně spravované účelové jmění a zařízení – Masarykův fond;
i)      vyvíjí publikační činnost. K tomuto účelu má Svaz svůj tiskový orgán, časopis Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, který tvoří jeho zvláštní, samostatně spravované účelové jmění.  
6.  Členství ve Svazu

Členem Svazu se může stát každý spolek Čechů a Slováků ve Švýcarsku, případně spolek švýcarsko-česko-slovenský, který neproklamuje totalitní filosofii (na př. fašistickou nebo komunistickou), jehož činnost není v rozporu se švýcarskými zákony a který se zaváže, že bude dodržovat stanovy Svazu. Při organizování a provádění své spolkové činnosti jsou spolky autonomní, nemají ale právo vystupovat nebo jednat jménem ostatních spolků, krajanské veřejnosti nebo Svazu (viz čl.5 těchto stanov).
6.1.  Vznik členství
O přijetí za člena rozhoduje Sjezd delegátů na základě písemné přihlášky spolku a prohlášení, že spolek bude zachovávat stanovy Svazu. Nový spolek nabývá všech práv bezprostředně po skončení sjezdu delegátů.
6.2.  Zánik členství 
Členství ve Svazu zaniká:
a)    výpovědí členství. Výpověď musí být podána spolkem písemně tři měsíce před koncem kalendářního roku, při čemž členství, práva a povinnosti trvají do konce roku;
b)    zrušením členství. Členství ve Svazu může být na návrh výboru zrušeno Sjezdem delegátů, jestliže přes dvojnásobné upozornění doporučeným dopisem předsednictva se činnost spolku stala rozpornou se stanovami Svazu, jestliže se spolek neúčastní činnosti Svazu, nebo po dobu nejméně dvou roků neplatí členské příspěvky.
6.3.  Povinnosti spolků

Základními povinnostmi spolků je platit Svazu příspěvky, řídit se stanovami Svazu a usneseními výboru a Sjezdu.  

7.  Orgány Svazu

Orgány Svazu jsou Sjezd delegátů, výbor Svazu, předsednictvo Svazu, smírčí komise a revizoři účtů.  

8.  Sjezd delegátů (dále jen Sjezd)

Nejvyšším orgánem Svazu je řádný nebo mimořádný Sjezd delegátů.
8.1.  Svolávání Sjezdu 

Sjezd svolává písemně s udáním pořadu předsednictvo Svazu. Datum a místo Sjezdu musí být oznámeno spolkům nejméně 30 dní před jeho konáním. Řádný Sjezd se svolává v prvé polovině kalendářního roku každý druhý rok, mimořádný Sjezd se svolává kdykoliv, jestliže se na jeho svolání usnese nejméně pětina spolků. Spolky žádající svolání mimořádného Sjezdu musí současně oznámit předsednictvu pořad jednání Sjezdu.
8.2.  Účastníci Sjezdu
Každý spolek má právo a povinnost vyslat na Sjezd své delegáty. Počet delegátů se řídí počtem členů spolku, za které spolek zaplatil Svazu členské příspěvky za uplynulý rok, a to nejpozději 30 dní před konáním Sjezdu. Spolky s počtem do 25 členů vysílají na Sjezd jednoho delegáta, od 26 do 50 členů dva delegáty, za každých dalších započatých 50 členů jednoho delegáta, nejvýše však pět delegátů.
a)    Kromě delegátů, vyslaných spolky, se Sjezdu zúčastňují se všemi právy jeden zástupce Zpravodaje a předseda Masarykova fondu nebo jím jmenovaný člen správního výboru.
b)    Každý spolek je povinen oznámit předsednictvu Svazu nejpozději sedm dní před konáním Sjezdu jména svých delegátů a náhradníků, ve výjimečných případech tak může učinit přímo na Sjezdu, když předloží předsednictvu zápis ze schůze výboru, na které byli tito delegáti a náhradníci ustanoveni. Jiný způsob jmenování a přijímání delegátů není přípustný. Spolek zároveň oznámí jméno svého zástupce ve výboru Svazu.
c)    Hlasovací právo mají jen delegáti. Náhradník hlasuje jen tehdy, není-li delegát přítomen. Hlasování je osobní, hlasy nelze kumulovat.
d)    Hosté se mohou Sjezdu účastnit, pokud budou uvedeni spolkem nebo předsednictvem a přijati předsednictvem. Hosté nemají hlasovací právo.
e)    Jednání Sjezdu, které bylo usnesením přítomných delegátů prohlášeno za důvěrné, se mohou účastnit jen delegáti anebo náhradníci s hlasovacím právem a členové předsednictva Svazu.
f)     Členové předsednictva nejsou z titulu své funkce delegáty Sjezdu, zúčastňují se ho ale jako funkcionáři, kteří skládají účty ze své činnosti. Člen předsednictva může být svým spolkem na Sjezd vyslán jako delegát a nabývá tím všech práv delegáta Sjezdu.
8.3  Jednání Sjezdu

a)    Sjezd řádný i mimořádný je schopný usnášení, jestliže se ve stanovenou dobu sejdou dvě třetiny předem nahlášených delegátů, jinak půl hodiny později, pokud je přítomno nejméně pět delegátů, kteří zastupují nejméně tři spolky.
b)    Usnesení Sjezdu je platné, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů, pokud tyto stanovy nestanoví jinou většinu.
c)    Návrhy k projednání na Sjezdu a návrhy na usnesení Sjezdu musí být předsedovi Svazu doručeny nejpozději 14 dnů před Sjezdem. Předseda nebo jednatel Svazu rozešle došlé návrhy členským spolkům, aby o nich mohly jednat a udělit směrnice svým delegátům. Pozdější návrhy členských spolků mohou být na Sjezdu projednány jen se schválením většiny přítomných delegátů.
8.4.  Pravomoc Sjezdu 
Sjezd:
a)    přijímá zprávy o činnosti předsednictva Svazu;
b)    přijímá zprávu o činnosti smírčí komise a popřípadě rozhoduje s definitivní platností ve sporech, které nemohly být vyřešeny v rámci této komise;
c)    přijímá zprávu pokladníka Svazu o stavu provozního jmění, zprávy o činnosti a jmění Zpravodaje a Masarykova fondu, jakož i o hospodaření s nimi v uplynulém období;
d)    schvaluje nebo neschvaluje překročení povolených výdajových rozpočtů;
e)    po přijetí zpráv a revizních zpráv uděluje nebo neuděluje předsedovi, pokladníkovi, dalším členům předsednictva, výboru Masarykova fondu, redaktorovi a administrátorovi Zpravodaje absolutorium.
Odmítne-li Sjezd udělit činovníkům Svazu, Zpravodaje nebo výboru Masarykova fondu absolutorium, zvolí tříčlennou komisi, která přešetří důvody odmítnutí a předloží návrhy na řešení mimořádnému Sjezdu, který musí být svolán do dvou měsíců. V mezidobí do nového Sjezdu zůstávají dosavadní činovníci ve funkci, pokud jejich činnost nebyla ve zřejmém rozporu se stanovami Svazu a švýcarskými zákony anebo pokud sami nepožádají o zproštění z funkce;
f)     stanoví výši členských příspěvků na příští období;
g)    rozhoduje o přijetí nových členů či o zrušení dosavadního členství;
h)    schvaluje dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů nové stanovy nebo změnu dosavadních stanov Svazu;
i)      jedná a usnáší se o řádně předložených návrzích;       
j)      volí jmenovitě předsedu, dva místopředsedy – Čecha a Slováka – a následně další, zpravidla čtyři, členy předsednictva na dvouleté funkční období. Kandidáti, kteří neuspěli při volbě předsedy a místopředsedů mohou kandidovat na členství v předsednictvu;
k)    volí dva náhradníky. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří nebyli zvoleni do předsednictva, se automaticky stávají náhradníky. Náhradníci dostávají pozvánky na schůze předsednictva a výboru a mohou se jich účastnit s poradním hlasem. Náhradník se stává členem předsednictva v případě uvolnění místa v předsednictvu. Pořadí náhradníků je určeno počtem hlasů, které obdrželi na Sjezdu;
l)      volí na dvouleté funkční období předsedu a další dva členy smírčí komise;
m)  volí na dvouleté funkční období předsedu revizní komise a nejvýše dalších pět revizorů účtů, z nichž vždy nejméně dva revidují hospodaření Svazu a jeho účelových zařízení, Masarykova fondu a Zpravodaje;
n)    bere na vědomí jména zástupců spolků do výboru Svazu;
o)    rozhoduje o rozpuštění Masarykova fondu a o likvidaci jeho jmění, jakož i o likvidaci Zpravodaje, event. o jiné formě jeho vydávání dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů;
p)    zasloužilým a dlouholetým pracovníkům krajanského hnutí ve Švýcarsku uděluje čestné hodnosti a uznání.  

9.  Výbor Svazu spolků (dále jen výbor)

9.1.  Svolávání schůzí výboru
Schůze výboru  svolává písemně s udáním pořadu předseda, případně jednatel nejméně dvakrát za rok. Výbor musí být svolán kdykoliv, jestliže o jeho svolání požádá nejméně pětina jeho členů, kteří zastupují spolky. Členové výboru, žádající svolání mimořádné výborové schůze, musí současně oznámit předsednictvu pořad jednání schůze.
9.2.  Složení výboru 

Výbor se skládá z předsednictva a dalších členů výboru, které po jednom jmenují jednotlivé spolky. Dalšími členy výboru jsou jeden zástupce Zpravodaje a předseda Masarykova fondu nebo jím jmenovaný člen správního výboru a, s hlasem poradním, náhradníci předsednictva. Pozvánky na schůze a zápisy ze schůzí  jsou zasílány těmto členům, nikoliv organizacím, které je do výboru jmenovaly. Spolek má právo v průběhu funkčního období odvolat jím jmenovaného člena výboru a jmenovat člena  jiného. Člen výboru má právo zplnomocnit písemně jiného člena svého spolku, aby ho na schůzi zastupoval. Členové předsednictva nemohou ve výboru zastupovat členské spolky.
9.3.  Jednání výboru 

Schůze výboru řídí předseda Svazu nebo jiný člen předsednictva. Výbor je schopen usnášení, jsou-li na jeho schůzi ve stanovenou dobu přítomny dvě třetiny jeho členů, anebo o půl hodiny později za účasti nejméně pěti členů, reprezentujících alespoň tři spolky. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou na schůzi přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedající, který jinak nehlasuje.
9.4.  Pravomoc výboru 

Výbor:
a)    kontroluje a usměrňuje mezi dvěma Sjezdy činnost a hospodaření předsednictva v duchu usnesení, jež byla přijata Sjezdem;
b)    v případě potřeby volí ze svého středu zvláštní komisi pro jednotlivé organizační, kulturní, administrativní či jiné úkoly a akce;
c)    poskytuje praktickou a finanční pomoc při zakládání a činnosti krajanských spolků ve Švýcarsku;
d)    kontroluje a usměrňuje činnost Masarykova fondu podle Organizačního řádu Masarykova fondu;
e)    kontroluje a usměrňuje činnost časopisu Zpravodaj podle Organizačního řádu Zpravodaje a potvrzuje resp. volí redaktora a administrátora časopisu a jejich zástupce;
f)     výbor je za svou činnost zodpovědný Sjezdu delegátů Svazu;
g)    výbor volí v přiměřeném časovém odstupu tříčlennou volební komisi;
h)    schvaluje předsednictvem předložený výdajový rozpočet na příští období;
i)      rozhoduje s konečnou platností ve sporech mezi spolky a předsednictvem.
9.5.  Volební komise
a)    Úkolem volební komise je připravit návrh kandidátní listiny pro volbu všech Sjezdem volených činovníků.
b)    Volební komise je tříčlenná, předseda i ostatní členové komise jsou voleni nejpozději na poslední výborové schůzi před Sjezdem delegátů.
c)    Volební komise musí připravit kandidátní listinu a rozeslat ji členům výboru tak, aby ji tito dostali nejméně jeden měsíc před konáním Sjezdu delegátů.
d)    Při přípravě kandidátní listiny je volební komise povinna převzít návrhy spolků i návrh dosavadního předsednictva.
e)    Do volební komise nemůže být zvolen člen stávajícího předsednictva.
f)     Záruku, že navrhovaný je ochoten funkci přijmout, přebírá navrhující spolek resp. předsednictvo.
g)    Předseda volební komise řídí volby na sjezdu, dva členové volební komise jsou sčitatelé hlasů. Každý delegát dostane od volební komise seznam kandidátů na jednotlivé funkce.
Volby se provádí aklamací. Jestliže o to požádá jedna třetina přítomných delegátů, volí se tajným hlasováním.  

10.  Předsednictvo Svazu (dále jen předsednictvo)

10.1  Svolávání schůzí 

Schůze předsednictva svolává písemně s udáním pořadu předseda, případně jím pověřený člen předsednictva nejméně třikrát za rok. Schůzí předsednictva se zúčastňují s hlasem poradním také jeden zástupce Zpravodaje a předseda Masarykova fondu nebo jím jmenovaný člen správního výboru a náhradníci předsednictva.
10.2.  Složení předsednictva 
Předsednictvo je zpravidla sedmičlenné a jeho členy s danými funkcemi jsou:
a)    předseda, který za Svaz jedná a zastupuje jej před úřady, organizacemi, institucemi i jednotlivými osobami ve Švýcarsku i v zahraničí, především v České a Slovenské republice;
b)    dva místopředsedové, Čech a Slovák, kteří jsou mj. odpovědni za styk s Českou a Slovenskou republikou. Každý z nich může se stejnou pravomocí zastupovat předsedu v jeho nepřítomnosti;
c)    jednatel, který vede agendu předsednictva a pořizuje zápisy ze schůzí;
d)    pokladník, který vede hospodaření Svazu a stará se o zajištění finanční rovnováhy Svazu.
e)    Určení náplně dalších funkcí a jejich rozdělení včetně členství ve správní radě Zpravodaje a Masarykova fondu, provede nově zvolené předsednictvo na své první schůzi, změny ve funkcích spadají do kompetence předsednictva.
f)     Při volbě předsednictva má být přihlédnuto k tomu, aby v něm byli přiměřeně zastoupeni Češi a Slováci, případně i příslušníci jiných národností.
10.3.  Jednání předsednictva

a)    Předsednictvo může jednat, pokud je na jeho schůzi přítomna  nejméně polovina jeho členů.
b)    Pro přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedající, který se jinak hlasování nezúčastňuje.
c)    Dopisy běžné agendy podepisuje předseda nebo jiný člen předsednictva. Dopisy zásadního politického charakteru a dopisy jakkoliv Svaz zavazující podpisuje předseda, případně místopředseda a jednatel. Kopie všech odeslaných i přijatých dopisů je nutno zaslat jednateli Svazu k evidenci pošty.
10.4.  Pravomoci a povinnosti předsednictva

a)    Zastupuje a jedná za Svaz, jak je to uvedeno v čl.5 těchto stanov. Vykonáváním specifických úkolů může předsednictvo pověřit i spolek, jeho člena nebo zcela výjimečně i osobu, která není členem žádného spolku. Tito mají pak povinnost o všech jednáních předsednictvo průběžně informovat a jednat pouze podle jeho instrukcí;
b)    vykonává běžnou agendu Svazu a řídí podle usnesení výboru Svaz v době mezi dvěma Sjezdy;
c)    předkládá výboru Svazu v zápisech své návrhy, které se po schválení výborem stávají pro Svaz závazné;
d)    v případech, nesnášejících odkladu, jedná za Svaz samostatně bez předchozího rozhodnutí výboru, který však musí na nejbližší schůzi takové případy projednat;
e)    ze schůzí předsednictva pořizuje zápisy, které jsou rozeslány všem spolkům do 14 dnů;
f)     předkládá výboru výdajový rozpočet na příští období ke schválení;
g)    hospodaří v rámci stanoveného rozpočtu se svěřenými finančními prostředky Svazu;
h)    připravuje pořad jednání pro schůze výboru a Sjezdu delegátů;
i)      koordinuje činnost spolků;
j)      předkládá volební komisi návrh na složení nového předsednictva, voleného na Sjezdu;
k)    svolává schůze výboru a Sjezd delegátů Svazu.  

11.  Smírčí komise

rozhoduje o sporech mezi jednotlivými spolky včetně účelových zařízení (Masarykův fond a Zpravodaj) podle jednacího řádu, schváleného  výborem Svazu. Z rozhodnutí smírčí komise je možné odvolání k nejbližšímu Sjezdu, který o záležitosti rozhodne s konečnou platností.

12.   Revizní komise
Revizní komise je nejvýše šestičlenná a skládá se z předsedy revizní komise a dalších (nejvýš pěti) revizorů účtů (viz čl. 8.4.m.)
a)    kontrolují po hospodářské stránce činnost předsednictva a v případě, že v hospodaření neshledají závad, navrhují Sjezdu udělit předsednictvu absolutorium. Shledají-li v hospodaření předsednictva závady, referují o tom na nejbližší schůzi výboru nebo Sjezdu. V případě zjištěných nesrovnalostí nemůže být předsednictvu uděleno absolutorium. Revizoři mají právo přesvědčit se o hospodaření Svazu kdykoliv, při čemž všichni členové předsednictva jsou povinni jim podat veškerá žádaná vysvětlení a předložit veškeré potřebné doklady,
b)    Revidují také hospodaření Masarykova fondu a to jednou ročně. Mají právo provést mimo to revizi kdykoliv, přičemž členové správního výboru Masarykova fondu jsou povinni podat jim veškerá žádaná vysvětlení a předložit veškeré potřebné doklady. V případě, že v hospodaření fondu neshledají závad, podají o tom písemnou, řádně podepsanou zprávu s návrhem na udělení absolutoria správnímu výboru. Shledají-li v hospodaření Masarykova fondu závady, uvědomí o tom neprodleně předsedu Svazu.
c)    Revidují  také účty a hospodaření časopisu Zpravodaj. Revizi provádějí jednou za rok. Mají právo provést mimo to revizi kdykoliv. Administrátor a redaktor Zpravodaje jsou povinni podat jim veškerá žádaná vysvětlení a předložit veškeré potřebné doklady. V případě, že v hospodaření Zpravodaje neshledají závad, podají o tom výboru a Sjezdu delegátů písemnou, řádně podepsanou zprávu s návrhem na schválení hospodaření Zpravodaje. Shledají-li v hospodaření Zpravodaje závady, uvědomí o tom ihned předsedu a pokladníka Svazu. V případě, že by hospodaření Zpravodaje hrozilo zatížit provozní jmění, svolá předseda Svazu neprodleně schůzi výboru Svazu, který učiní potřebná opatření, případně rozhodne o zastavení vydávání Zpravodaje.
d)    Právo revidovat stav hospodaření a jmění časopisu Zpravodaj má vedle revizní komise i pokladník Svazu. Pokladník provádí revizi za spolupráce s revizory. Shledá-li v hospodaření Zpravodaje závady, musí o tom informovat předsednictvo, které zjedná nápravu nebo navrhne výboru Svazu potřebná opatření. Při všech těchto opatřeních musí být ihned uvědomen též redaktor a administrátor Zpravodaje.
e)    Nálezy revizní komise musí být jednomyslné. O provedené revizi referuje na Sjezdu předseda revizní komise nebo jím určený člen komise.  

13.  Jmění Svazu

Jmění Svazu tvoří:
a)    Provozní jmění,
jež je tvořeno členskými příspěvky spolků, úroky z vkladů, dary a výtěžky z podniků, pořádaných  Svazem. Provozní jmění spravuje předsednictvo Svazu prostřednictvím svého pokladníka. Předsednictvo hospodaří spolu s výborem Svazu s provozním jměním v rámci schváleného výdajového limitu. Provozní jmění je odděleno od ostatního jmění Svazu.
b)    Účelové jmění a zařízení Masarykův fond (viz čl.14);
c)    účelové jmění a zařízení Zpravodaj (viz čl.15);
d)    ostatní majetek movitý i nemovitý, jehož inventář vede pokladník Svazu, který také provádí pravidelné roční odpisy.
e)    Finančním rokem Svazu se rozumí rok kalendářní.
f)    Veškerá konta Svazu a jeho účelových zařízení jsou přístupná kolektivním podpisovým právem dvou členů.
 -       Konta Svazu: podpisové právo má pokladní, dále předseda a dle potřeby další 1 – 2 členové předsednictva.
 -       Konta Zpravodaje: podpisové právo má administrátor, zástupce předsednictva ve Správní radě a dle potřeby další člen předsednictva resp. správní rady.
 -       Konta MF: podpisové právo má pokladní MF, dále předseda a dle potřeby další 1 – 2 členové výboru MF.  

14.  Masarykův fond (dále jen MF)

MF je účelové zařízení Svazu, určené k plnění úkolů, uvedených v čl.5.h. těchto  stanov.
14.1.  Řízení MF

MF je řízen správním výborem MF, který sestává z předsedy a 11 členů, z nichž vždy jedna třetina je volena nebo potvrzena ročně na Sjezdu delegátů Svazu resp. v nesjezdovém roce výborem Svazu. Ostatní členové správního výboru zůstávají ve svých funkcích.
14.2.  Správa MF
a)    Správní výbor hospodaří se svěřeným jměním, rozhoduje o poskytování pomoci a jedná podle organizačního řádu MF, který je schvalován Sjezdem delegátů.
b)    Hospodaření s finančními prostředky kontrolují revizoři účtů Svazu.
14.3.  Práva a povinnosti správního výboru MF vůči Svazu

a)    Předseda správního výboru nebo jím určený člen se zúčastňuje schůzí předsednictva s hlasem poradním, výboru a Sjezdu delegátů s právem hlasovacím. Všem těmto orgánům podává na požádání zprávu o činnosti MF.
b)    Člen předsednictva je zván na schůze správního výboru MF a účastní se jich s hlasem poradním.
14.4.  Transformace MF

Transformace MF jako účelového zařízení Svazu na samostatnou nadaci podle švýcarských zákonů je možná, usnese-li se na tom nejméně dvoutřetinová většina delegátů na Sjezdu přítomných. Bývalé jmění MF smí být použito pouze pro charitativní účely ve smyslu čl.5.h. těchto stanov.  

15.  Časopis "Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku" (dále jen Zpravodaj)

Zpravodaj je oficiálním tiskovým orgánem Svazu, který je také jeho vydavatelem. Tvoří samostatně spravované účelové jmění Svazu, určené k plnění úkolů, uvedených v čl.5.i. těchto  stanov.
15.1.  Řízení Zpravodaje

Zpravodaj  je řízen správní radou Zpravodaje, která sestává z místopředsedy Svazu nebo jiného člena předsednictva, redaktora a administrátora Zpravodaje. Správní rada se zabývá pouze principiálními otázkami Zpravodaje. Rozhodnutí správní rady musí být jednomyslná. Pokud tomu tak není, rozhoduje výbor Svazu. Schůzi správní rady může svolat kterýkoliv člen správní rady.
15.2.  Správa Zpravodaje
a)    Běžná agenda Zpravodaje se řídí  "Organizačním řádem Zpravodaje", který je schvalován Sjezdem, a ve kterém jsou stanovena práva a povinnosti redaktora a administrátora.
b)    Hospodaření s finančními prostředky kontrolují revizoři účtů Svazu.
15.3.  Zvláštní vzájemná práva a povinnosti Zpravodaje a Svazu

a)    Redaktor Zpravodaje a/nebo administrátor se zúčastňují schůzí předsednictva s hlasem poradním, ve schůzích výboru a na Sjezdu má Zpravodaj jeden hlas. Všem těmto orgánům podává na požádání zprávu o své činnosti.
b)    Předsednictvo Svazu trvale sleduje finanční stav Zpravodaje. V případě, že by nebylo finančně zajištěno další vydávání Zpravodaje, svolá předseda Svazu ihned schůzi výboru, který rozhodne o dalších opatřeních.
c)    Jmění Zpravodaje je spravováno odděleně od ostatních jmění Svazu a slouží jen k jeho vydávání. Na konci každého roku se provede řádná uzávěrka a bilance Zpravodaje. V případě větších přebytků rozhodne výbor Svazu o případných dotacích provoznímu jmění Svazu nebo Masarykovu fondu.
15.4.  Zánik Zpravodaje

Vydávání Zpravodaje bude ukončeno, usnese-li se na tom nejméně dvoutřetinová většina delegátů na Sjezdu přítomných. Jmění Zpravodaje převezme Svaz a o jeho použití rozhodne Sjezd.  

16.  Zánik a likvidace Svazu

16.1.  Zánik Svazu

Svaz  zanikne,
a)    jestliže počet spolků či jiných začleněných organizací Čechů a Slováků, usedlých ve Švýcarsku, klesne pod tři;
b)    jestliže se na jeho rozpuštění usnese Sjezd dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů, přičemž Sjezd musí být zvláště k tomuto účelu svolaný.
16.2.  Likvidace Svazu

a)    Likvidaci Svazu provede jeho poslední předsednictvo, které o jejím provedení podá zprávu poslední výborové schůzi Svazu. Zbytek jmění Svazu po likvidaci všech závazků, s výjimkou jmění MF, připadne zbylým spolkům, pokud by poslední výborová schůze nerozhodla jinak.
b)    Jmění MF, zbylé po likvidaci, smí být použito pouze pro charitativní účely.  

17.  Nabytí účinnosti těchto stanov.

Tyto stanovy byly schváleny Sjezdem delegátů Svazu spolků
dne 27. dubna 2013 v Bernu a nabývají týmž dnem platnost. Zároveň ztrácejí platnost stanovy předcházející.          

Helena Springinsfeld            Maria Cron
jednatelka                          předsedkyně

Předsednictvo: Maria Cron, předsedkyně, Zinggentorstr. 3, 6006 Luzern,  041/ 410 14 12 dipl.Ing.Jaroslav Havelka, Dr.Andrej Hrico,
dipl.Ing.Jiří Dvořák, Václav Gűnter, Dr.Miloš Kelemen, Helena Springinsfeld
www.svaz-spolku.ch /  info@svaz-spolku.ch

* * *

(dále jen Zpravodaj) 
řád je platný od Sjezdu 1998
 
Úvodní poznámka: Pro zjednodušení a zkrácení je tento Organizační řád formulován v mužském rodě, samozřejmě je ale možné ho číst i v rodě ženském. 

1.   Úvodní ustanovení
1.1.  Organizační začlenění Zpravodaje
Zpravodaj je oficiálním tiskovým orgánem Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku (dále jen Svazu) a tvoří jeho zvláštní, samostatně spravované účelové jmění. Vlastníkem a vydavatelem Zpravodaje je Svaz. Předsednictvo Svazu uzavírá s redaktorem a administrátorem smlouvu, která platí do odvolání předsednictvem nebo redaktorem či administrátorem a která obsahuje mimo jiné výši náhrad pracovníkům Zpravodaje, výši odměn dopisovatelům a výši provizí za inzerci. O znění smlouvy informuje předsednictvo výbor Svazu.
1.2.  Základní znaky Zpravodaje

a) Zpravodaj podporuje Svaz v jeho činnosti, jak je formulována ve Stanovách Svazu (dále jen Stanovy) v bodě 5 - Účel Svazu.
b) Zpravodaj zachovává novinářskou etiku, zvláště pak povinnost prošetřování uveřejňovaných zpráv a neuveřejňování anonymních příspěvků.
c) Zpravodaj zůstává při vší kritičnosti časopisem slušným, demokratickým, objektivním a vyváženým. Respektuje právo na zachování osobní integrity a poskytuje právo odpovědi na kritické články.
1.3.  Návaznost na Stanovy

Organizační řád Zpravodaje je prováděcí směrnicí těch částí Stanov, které se Zpravodaje týkají.
2.   Řízení Zpravodaje
Řídícími články Zpravodaje jsou: správní rada Zpravodaje a její členové redaktor a administrátor.  
2.1. Správní rada Zpravodaje
(dále jen rada). Rada je řídícím orgánem Zpravodaje. Je vedena místopředsedou Svazu nebo jiným členem předsednictva. Její kompetence a složení je popsáno v čl.15.1. Stanov Svazu.
2.2.  Redaktor Zpravodaje (dále jen redaktor)
2.2.1.  Poměr ke Svazu

Přímým nadřízeným orgánem redaktora je předsednictvo, které je spoluodpovědné za dodržování všech Úvodních ustanovení uvedených v bodě 1 tohoto Řádu.
2.2.2. Jmenování a odvolání redaktora a jeho zástupce
a) Redaktora a jeho zástupce jmenuje a odvolává výbor Svazu na návrh předsednictva. Jmenování nabývá platnosti po podepsání tohoto Organizačního řádu Zpravodaje předsedou Svazu a redaktorem a jeho zástupcem.
b) Pokud redaktor nevykonává svou funkci, nebo nedodržuje Úvodní ustanovení podle bodu 1 tohoto Řádu, může předsednictvo z důvodů časové tísně požádat o svolání mimořádné schůze výboru, na které pak bude rozhodnuto o odvolání stávajícího a jmenování nového redaktora. V případě, že je ohroženo vydávání Zpravodaje, přebírá předsednictvo zodpovědnost za jeho další vydávání.
2.2.3.  Funkční období
Pokud nebude výborem odvolán, nebo se své funkce nevzdá, je funkční období redaktora a jeho zástupce časově neomezené. Výpovědní lhůta je tříměsíční (ze strany Svazu nebo ze strany redaktora), aby bylo zajištěno plynulé předání redaktorské činnosti nově jmenovanému redaktorovi. Výpovědní lhůta tří měsíců se počítá od začátku následujícího měsíce po podání výpovědi.
2.2.4.  Pravomoci redaktora
a) Redaktor je odpovědný za výběr uveřejněných příspěvků a článků a je povinen respektovat bod 1 (Úvodní ustanovení) a bod 2.2.1. (Poměr ke Svazu) tohoto řádu.
b) Zástupce Zpravodaje (redaktor nebo administrátor) se zúčastňuje schůzí sjezdu delegátů a výboru jako jejich člen a přísluší mu tedy 1 hlas. Schůzí předsednictva Svazu se zúčastňuje s právem rokovacím.
c) Redaktor si ve své kompetenci vytváří tým spolupracovníků.
2.2.5. Povinnosti redaktora
a) Ankety, výzvy nebo akce, které se týkají více než jednoho spolku nebo širší krajanské veřejnosti a překračují běžnou spolkovou činnost nesmí být ve Zpravodaji zveřejněny bez předchozího schválení předsednictvem Svazu, které si v důležitých případech vyžádá vyjádření výboru Svazu.
b) Písemná sdělení volených orgánů Svazu, t.j. sjezdu delegátů, výboru a předsednictva musí být otištěna neodkladně a beze změny.
c) Redaktor je povinen uveřejňovat oznámení spolků o jejich chystaných akcích. Ostatní příspěvky spolků podléhají obvyklým zásadám redakčního zpracování.
d) Není-li si redaktor o vhodnosti článku do Zpravodaje jistý, je povinen si k tomu vyžádat mínění rady Zpravodaje případně předsednictva.
2.2.6.  Zástupce redaktora

Redaktora zastupuje jeho zástupce, který je jmenován a odvoláván stejně jako redaktor. V případě nepřítomnosti nebo pracovní neschopnosti redaktora přebírá jeho funkci se všemi právy a povinnostmi až do dalšího rozhodnutí výboru Svazu.  
2.3.  Administrátor Zpravodaje
(dále jen administrátor)
2.3.1.  Poměr ke Svazu
Přímým nadřízeným orgánem administrátora je předsednictvo, které je spoluodpovědné za dodržování všech Úvodních ustanovení uvedených v bodě 1 tohoto Řádu.
2.3.2.  Jmenování a odvolání administrátora a jeho zástupce
a) Administrátora a jeho zástupce jmenuje a odvolává výbor Svazu na návrh předsednictva. Jmenování nabývá platnosti po podepsání tohoto Organizačního řádu Zpravodaje předsedou Svazu a redaktorem a jeho zástupcem.
b) Pokud administrátor nevykonává svou funkci, nebo nedodržuje Úvodní ustanovení podle bodu 1 tohoto Rádu, může předsednictvo z důvodů časové tísně požádat o svolání mimořádné schůze výboru, na které pak bude rozhodnuto o odvolání stávajícího a jmenování nového redaktora. V případě, že je ohroženo vydávání Zpravodaje, přebírá předsednictvo zodpovědnost za jeho další vydávání.
2.3.3.  Funkční období

Pokud nebude výborem odvolán, nebo se své funkce nevzdá, je funkční období administrátora časově neomezené. Výpovědní lhůta je tříměsíční (ze strany Svazu nebo ze strany administrátora), aby bylo zajištěno plynulé předání administrátorské činnosti nově jmenovanému administrátorovi. Výpovědní lhůta tří měsíců se počítá od začátku následujícího měsíce po podání výpovědi.
2.3.4.  Pravomoci administrátora
Zástupce Zpravodaje (administrátor nebo redaktor) se zúčastňuje schůzí sjezdu delegátů a výboru jako jejich člen a přísluší mu tedy 1 hlas. Schůzí předsednictva Svazu se zúčastňuje s právem rokovacím.
2.3.5.  Povinnosti administrátora
a) Administrátor je odpovědný za vedení seznamu předplatitelů Zpravodaje, za zadání výroby časopisu tiskárně a ze jeho rozesílání předplatitelům.
b) Administrátor je odpovědný za řádné hospodaření s finančními prostředky Zpravodaje a za vedení jeho účetnictví. O hospodaření Zpravodaje a rozvaze do konce roku podává zprávu na schůzích předsednictva a výboru. Cílem hospodaření je dosažení alespoň vyrovnaného rozpočtu
2.3.6.  Zástupce administrátora
Administrátora zastupuje jeho zástupce, který je jmenován a odvoláván stejně jako administrátor. V případě nepřítomnosti nebo pracovní neschopnosti administrátora přebírá jeho funkci se všemi právy a povinnostmi až do dalšího rozhodnutí výboru Svazu.  
3.   Řešení sporů

Všechny spory, související s vydáváním Zpravodaje řeší s definitivní platností výbor Svazu.      

Tento Organizační řád Zpravodaje byl schválen na Sjezdu delegátů v Bernu, dne 16. května 1998.   Schválením tohoto organizačního řádu Zpravodaje pozbývají platnosti veškerá event. dřívější usnesení, která se týkala Zpravodaje. 
    
L. Král, jednatel                                                                                Z. Bidlo, předseda