zápisy / Protokolle

pozvánky+programy / Einladungen+Programme
Datei

Zápis ze schůze výboru a předsednictva 16.2.2019

Datei herunterladen
Datei

Zápis ze schůze výboru a předsednictva 15.9.2018

Datei herunterladen
Dietlikon, 28.3.2018

Z Á P I S

ze schůze výboru Svazu spolků

konané v sobotu, 24.3.2017 v 13.00h v Bernu
sál kostela Bruder Klaus

Přítomni:      M.Cron (MC), předsedkyně
                   10 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky)
předsednictvo:  J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), V.Günter (VG), H.Springinsfeld (HS)
       zástupkyně a zástupci šesti (6) spolků       
Hosté:          Petr Chour, starosta sokolské župy Švýcarské; G.Vančura, koordinační skupina 2018; O.Šulcová, Sokol Bern
Omluveni:    Zpravodaj – A.Benešová, J.Schifferle, Masarykův fond –  D.Šimko, M.Fischer
Beseda Slovan Ženeva, Sokol Baden, Sokol Luzern, Sokol St.Gallen, Sokol Winterthur

 1. Zahájení / MC 13.00
  1. prezence / omluveni / přivítání hostů
   • MC vítá hosty (viz výše) a zástupkyně a zástupce spolků
   • výbor bude usnášeníschopný od 13.30, hlasování není plánováno, schůze může začít podle programu
  2. potvrzení /změny programu schůze - změny nejsou žádány
  3. vzpomínka na zesnulé
   opustili nás
   Domov Basel: MUDr. Alexander Gordon, 2.12.2017 ve věku 102 let, dětský lékař, dlouholetý člen spolku / Sokol Basel: br. Bažant, 14.9.2017 (89 let) / Sokol Baden: br. Zdeněk Roudnický, 17.12.2017
   dále ze Sokola Solothurn v lednu ses. Helena Hermann
 2. Zápis ze schůze výboru 11.11.2017 připomínky z pléna nejsou
 3. Finance  a stav kont SSČS / VG
  1. stav financí k 23.3.2018 (veškeré údaje zaokrouhleny)
   • dary MZV ČR a SK 2018: nové údaje ještě nejsou k dispozici (vloni ca. 4000.- Fr včetně 1000.- Fr. na Zpravodaj)
   • konta SSČS:  Pc 8700.- Fr., konto Výročí 1200.- Fr. (následuje poděkování spolkům BSČ, který přispěl 200.- Fr a BSl.Ženeva, který přispěl 400.- Fr.)
   • konta Zpravodaje v CH 23100.- Fr a Pc v ČR 3400.- Fr.; finance na vydávání do konce roku jsou podle posledních výpočtů zajištěny
  2. revize 2017 / P.Gordon
   informuje o zprávě revizní komise a potvrzení řádného vedení účtů
   (zprávy byly přečteny v němčině/originále a uloženy u jednatelky)
   Pozn.HS: při nesrovnalostech musí revizní komise informovat „na nejbližší schůzi výboru nebo Sjezdu“ (Stanovy, 12,a)
   MC a výbor děkují pokladním a spolurevizorkám/revizorům za jejich spolehlivou a pečlivou práci potleskem
 4. Masarykův fond
  1. potvrzení čtyř členů výboru MF (Stanovy, 14,1)
   2018  à 2020:  O.Libická, D.Šimko, R.Vendrová, M.Vokál: potvrzeni jednohlasně
  2. informace z MF (zpráva o činnosti a financích) došly písemně, k dispozici u jednatelky, výtažek pro zápis:
   „… svou dlouholetou činnost ve výboru ukončila paní Daniela Rajmonová, její nástupkyně byla navržena Sokolem Luzern. Po podzimní schůzi správního výboru předložíme tento návrh výboru Svazu spolků…“
   Každoroční prosba spolkům i jednotlivcům: „Pokud znáte ve svém okolí sociální případy, kterým by MF mohl finančně pomoci, oznamte to laskavě některému členovi výboru MF.“
 5. Zpravodaj - informace z činnosti týmu
  zprávu redaktorky a administrátorky předčítá člen správní rady VG
  1. podle návrhu zprávy: do Zpravodaje přijde výzva k našim mladým, že jejich příspěvky v „jejich“ jazyce jsou vítány, ev. u delších příspěvků může být uveden souhrn (první „pokusný králík“ se přihlásil už pro dubnové číslo) – dále podle reakcí čtenářstva
  2. J.M.Jarolímková bude hledat informace mezi expaty a studenty, zda by se nenašli zájemci o redakční práci
  3. návrh na čistě internetovou verzi: provedení není realistické, je spojené s dalšími výdaji a nevyřeší problém obsazení redakce
 6. Akce výročního roku 2018 –  ve vztahu k roku 1968, 1918 a další
  koordinační skupina – připomíná: všechny informace k níže uvedeným i novým akcím jsou pravidelně aktualizovány na webu Svazu
  1. MC – leták/ flyer byl rozeslán resp. přiložen ke Zpravodaji 2
  2. akce
   • provedené:
    1. Sokol Baden, ples 27.1. ve Wettingen s výstavou „Čsl. exil XX. století“ – ohlasy pozitivní
    2. Sokol Bern, krajanské setkání s filmem a prezentací „srpen 1968“ 16.2. – tradičně s velkou návštěvností
   • definitivní:
    1. děkovná deska Uni Bern (město ji na svém území zamítlo) návrh pro své prostory podporuje, definitivní text schválen, nabídka od kameníka je, instalace a odhalení na začátku akademického roku (cca. 3. týden v září)
    2. na Uni Basel, info J.Martinec
     1. děkovná deska -  žádost na Uni zaslána, instalace podle možností 21.8. v menší společnosti
     2. přednášky
    3. další univerzity mohou získat informace u G.Vančury
    4. výstava „Čsl. exil XX. století“ – Sokol – text č./něm., měla velký úspěch na plese ve Wettingen, je k dispozici u J.Svobody
    5. výstavy/ přednášky/ další akce v Kreuzlingen 26.5.-1.6., org. J.Kirstein, probíhají v němčině
    6. výstavy Galerie Krause červen, částečně spolu s „Kreuzlingen“  
    7. Domov – cimbálová muzika 25.8. s krátkou připomínkou událostí roku 68
    8. děkovné dopisy – obsah a rozdělovník obdobně roku 2008 (z archivu dodá HS), dále univerzity atd. – G.Vančura, G.Dobrovolný, býv. studenti
    9. koncert Murten Classics se krystalizuje jakožto hlavní vzpomínková akce k roku 1968, protože nejblíž k 21.8.
     1. konání 16.8. (čtvrtek)
     2. předpokládaný rámcový program od 17h: apéro pro zvané hosty, po přihlášce, podle místa; podle počasí aperitiv venku; instalace výstavy „Čsl. exil XX. století“ a pokud už bude k dispozici i výstavy z českého velvyslanectví, příspěvky „na zub“ vítány, pití a další maličkosti zajistí od organizátora Svaz
     3. koncert 20h pro všechny (veřejný), po přihlášce; trvá cca do 22 h, cena vstupenek Fr. 70,-
     4. pozvánky připraví a rozešlou MC/HS: pozvánka na apéro Murten „s možností návštěvy koncertu“, „závazné přihlášky na apéro light v 17h a/nebo koncert v 20h (Fr. 70.-) do 15.5.“, večeře podle zájmu s vlastní organizací; na adresu MC nebo E.Svobodové
     5. rozdělovník pro oficiální hosty: sestaví a pozvánku podle potřeby upraví a rozešlou: pro MZV a Senát ČR – cca 2 hosté (JH); z CH – BR Ogi, Merz, Villiger, HU Ernst ev. další (JH/GV); hosté z velvyslanectví ČR a SR: MC; sl. hon. konzul Francois de Coulon (info JH); další oficiální hosté po dohodě s předsednictvem
     6. rozdělovník pro krajanskou komunitu: spolky Svazu (apéro: podle počtu členstva), zástupci dalších krajanských organizací a jednotlivci na základě adresáře oslav 2015/ 100 let SSČS
     7. oficiální hosté budou mít možnost pronést krátkou zdravici (cca 3-5 minut) během apéra, MC zjistí, jestli je možné, aby i před/během koncertu (který je pro veřejnost) bylo zmíněno/ vzpomenuto výročí okupace
     8. večeře pro oficiální hosty – je diskutována možnost naplánovat a zajistit, rozhodne předsednictvo dodatečně
    10. podzimní akce spolku Beseda Sv.Čech – předběžně se jedná o tři večery v září, vždy čtvrtky (6., 20., 27.)
     1. 6.9. - prezentace československých archiválií ze sbírky dlouholetého ředitele Schweizerisches Sozialarchiv Miroslava Tučka a promítání filmu Ivana Tatíčka o českém 20. století
     2. 20.9. přednáška a beseda k Otu Šikovi, architektovi ekonomických reforem a k jeho ideji „das Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie“ (k osobě Oty Šika se vedla delší diskuse jak na schůzi BSČ, tak i na tomto výboru, je krajany vnímán kontroverzně. Příprava přednášky musí být obzvláště pečlivá.)
     3. 27.9. filmová projekce díla Svatý Václav z roku 1930
   • připravované
    1. výstavy na velvyslanectví(ch) k výročím 1968 a 1918 budou k dispozici v druhé polovině roku; zjistit (info dodá MF/MC):
     1. je možná její instalace na vzpomínkové akci v Murten 16.8.2018
     2. je možná její instalace ve spojení s oslavou 28.10., pokud se tato bude konat, s účastí SSČS a spolu s výstavou „Čsl. exil XX. století“
    2. vzpomínka na J.Palacha ve Vevey leden 2019, 50. výročí upálení – plánuje Husův sbor, SSŠS nabízí podporu při organizaci; na podzimní schůzi výboru bude pozván zástupce za Husův sbor
    3. tisková konference  a PR (nebylo probíráno, podle situace a možností bude zajišťovat koordinační skupina a předsednictvo SSČS spolu s župou Švýcarskou,  obdobně a podle podkladů z roku 2008 – viz zápis z výboru 11.11.2017)
   • zrušené
    1. G.Vančura informuje o plánovaných přednáškách a dalších akcích na různých univerzitách, část je jen pro zapsané studenty té které univerzity, část se nevztahuje přímo/jen na naše výročí, část dotázaných nereagovala; informace přímo u GV
    2. děkovná deska v Bernu – město ji na svém území zamítlo
   • Zpravodaj: soutěž s příspěvky na téma emigrace – proběhla, příspěvky jsou / budou zveřejňovány v průběhu roku
  3. Zprávy a informace o aktualitách (detaily a prokliky na webu Svazu)
   • BSČ a ČŠBH  koncerty Jana Řepky („český Mani Matter“) v CH
    1. 6.5.2018 ve Wallisellen (J.Vaňková)
    2. 7.5.2018 Burgdorf, (J.M.Jarolímková)
   • ČŠBH Wallisellen / Sokol
    1. 6.5. před koncertem JŘ v 16h „Nezávislé divadlo“ s pohádkou (5.5. v Oerlikonu)
    2. 29.9. „Zpívání s Masarykem“ s představením textů dětí k roku 68
 7. XVI. všesokolský slet Praha 2018 / P.Chour
  1. Slet
   ve třech skladbách nacvičuje za Švýcarsko 32 členů, z toho 4 děti, dalších 31 členů přijede jako diváci / účastníci průvodu / hosté
  2. další důležité termíny
   • cvičební neděle zítra, 25.3. Windisch, pro dospělé i děti, hosté vítáni
   • 45. sokolské setkání v rakouském Oetzu svatodušní svátky 19.-21.5., organizuje letos župa Švýcarská
   • pobyt v rakouském Bürserberg 31.-3.6., procházky, sport podle kondice a zájmu, nácvik sokolských cvičení
   • dětský tábor od 3.8. – jako obvykle velký zájem, během několika hodin po publikaci zaplněný
 8. Termíny  / HS
  1. výbor
   • podzimní schůze:  15.9.2018
   • jarní schůze: 16.2.2019
  2. Sjezd 2019: 18.5.2019
  3. předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle této schůze
 9. Různé / MC
  informace k plánování voleb na Sjezdu 2019
  1. na podzimní schůzi výboru bude určena volební komise, která bude pověřena registrací kandidátů na funkce do předsednictva
  2. do budoucnosti bude nutné najít nástupce nynějších členů, tito všichni nabízejí „zaučení“ pro zájemce o kteroukoliv funkci
 10. Závěr – MC, 15.45 h

Schůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených nebo nově došlých bodů,
se konala v 10.30 hod. na stejném místě
rozhodnutí a informace z jednání předsednictva byly předloženy na schůzi výboru a jsou uvedeny v zápisu nahoře

Koordinační skupina
se přidala k předsednictvu ve 12 hod. k projednání informací k roku 2018
informace byly představeny na schůzi výboru a jsou uvedeny v zápisu nahoře

S krajanským NAZDAR
H.Springinsfeld
jednatelka

jde na
 • adresy zástupců spolků ve výboru,
 • předsednictvo,
 • MF- předseda DŠ,
 • Zpravodaj - redaktorka AB
jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu,
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle
přípravná skupina vzpomínkových akcí 2018 G.Vančura a P.Chour, starosta župy Švýcarské
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch
* * *
Dietlikon, 15.11.2017

Z Á P I S

ze schůze výboru Svazu spolků

konané v sobotu, 11.11.2017 v 13.00h v Bernu
sál kostela Bruder Klaus
Přítomni:      M.Cron (MC), předsedkyně
                   9 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky):
předsednictvo:  J.Havelka (JH), V.Günter (VG), H.Springinsfeld (HS)
       zástupkyně a zástupci 5 spolků a Masarykova fondu (M.Fischer/MF)          
Hosté:          Petr Chour, starosta sokolské župy Švýcarské
Omluveni:    předsednictvo – A.Hrico, Zpravodaj – A.Benešová, J.Schifferle, Beseda Slovan Ženeva, Sokol Baden, Sokol Basel, Sokol Winterthur, Sokol Zürich
Bez omluvy chybí: Č-S-Š-zdravotnický spolek, P.Gordon

 1. Zahájení / MC 13.00
  1. prezence / omluveni / přivítání hostů
   • MC vítá hosta, starostu župy Švýcarské, a zástupkyně a zástupce spolků
   • výbor bude usnášeníschopný od 13.30, hlasování není plánováno, schůze může začít podle programu
  2. potvrzení /změny programu schůze - změny nejsou žádány
  3. vzpomínka na zesnulé
   Domov Basel: opustili nás Jiří Pavel, dlouholetý aktivista spolku; Marie Pekařová, dřívější členka výboru Domova; Pavel Klouček – uctíme jejich památku minutou ticha
 2. Zápis ze schůze výboru 11.2.2017 připomínky z pléna nejsou
 3. Finance  a stav kont SSČS / VG
  1. SSČS: PC Fr. 10600.- / bylo založeno další konto (k výročnímu roku), prozatím prázdné
  2. Zpravodaj: PC Fr.  2800.- / v ČR (v Kč.), Fr 15800.- (všechny údaje: cca.)
   zprávu administrátorky předčítá VG
 4. Zpravodaj - informace z činnosti týmu
  zprávu redaktorky předčítá VG
  1. návrhy na podporu redaktorky
   • MC/HS apelují na zástupce spolků, aby opětně připomínali členstvu, že příspěvky do Zpravodaje, obzvláště pravidelné, jsou i nadále vítány
   • zástupce Domova na dotaz z pléna potvrzuje, že ve Zpravodaji lze použít informace a příspěvky jak z Bulletinu tak i z webových stránek Domova
   • seriál interview se zajímavými lidmi;
    1. J.Dvořák doporučuje shánět zajímavé lidi (sám by některé znal) a určit osobu, která by s nimi mluvila (což je hlavní problém), jiná možnost:
    2. sestavit standartní seznam otázek, který by byl písemně zasílán těmto „zajímavým“ osobnostem – toto není časově příliš náročné, po sestavení otázek by mohla ev. dělat i redaktorka (pomůže MC).
   • MZV- informace na odkazu krajané lze/ je doporučeno používat
   • informace z českého centra ve Vídni – J.Jarolímková se s nimi spojí a navrhne možnost dodávání informací o akcích, zajímavých i pro čtenáře Zpravodaje
   • návrh pro redaktorku, nechat jednu stránku volnou s poznámkou: „Tady mohl být Váš příspěvek!“
správní rada dohodne s redaktorkou výběr možností a další postup
 1. Akce výročního roku 2018
  1. koordinační skupina – informuje
   • MC – leták/ flyer začíná nabývat formy, průběžně jsou doplňovány definitivní body programu
    uzávěrka, k dodání informací od spolků, organizací, atd. je do vánoc 2017
    (posílejte na adresu jednatelky a/nebo předsedkyně)
   • JH - akce
    1. Sokol Baden, ples 27.1. ve Wettingen = zahájení jubilejního roku
     výstava z historie Sokola a výstava exil XX. století jsou k dispozici (bude dohodnuto mezi SoBa a župou) Sokol Baden
    2. Sokol Bern,krajanské setkání s filmem 16.2. – J.Dvořák/SoBe
    3. výstavy v Konstanz / Kreuzlingen 26.5.-1.6., org. J. Kirstein – kontakt MC
    4. výstavy Galerie Krause červen, termín bude upřesněn – kontakt MC
    5. výstavy na velvyslanectví(ch), termín podle dodání materiálů – info dodá MF
    6. položení děkovné desky v Bernu (G.Vančura) – zatím není nic definitivního, až bude povolení, je návrh zjistit, jestli by byl k dispozici sál např. zde v Bruder Klaus: výstava s materiály = viz výše, bod 5/a/(1), přesun na vyslanectví ČR a oslava tam (obdobně k roku 2015/100 let SSČS) – výstava podle možností potom putovní (předsednictvo)
    7. velvyslanectví ČR/ SR k roku 1918  – podle možností 28.10., s účastí SSČS
    8. koncerty Martinu Strings z Prahy – 28.10. Glarus, 29.10. UNO Genf (stálá mise ČR), 30.10. Bern, 31.10. Zürich - po upřesnění organizátory mohou být uvedeny v letáku
    9. poděkování (obdobně a podle podkladů z roku 2008)
     1. k zveřejnění v tisku
     2. v rámci plánovaného televizního vysílání:
      SSČS spolu s župou Švýcarskou
   • Zpravodaj
    1. jedno z čísel Zpravodaje, pravděpodobně 7/8 bude věnováno speciálně letům 1968 a 1918
    2. do lednového čísla, ve spojení s historickým příspěvkem (plánuje JH), přijde výzva čtenářům o zaslání/zapůjčení obrazového materiálu a textů k těmto událostem
    3. v únorovém čísle – přiložit flyer a napsat výzvu k podpoře aktivit se složenkou / VG, HS
   • tisková konference – zjistit možnost pozvat média na velvyslanectví k tiskové konferenci (pozvaní – sestavit mediální plán; JMJ se bude informovat u A.Valentové, pak MF, předsednictvo a župa) 2 možnosti:
    1. s představením letáku, termín co nejdřív, pokud možno začátek února nebo
    2. krátce před 21.8. jako aktualitu
  2. spolky Svazu a další krajanské organizace
   • župa Švýcarská / P.Chour, starosta
    část informací viz výše
    Murten Classics – zatím není odpověď k termínu (kolem 17.8.), podle počasí by byl možný aperitiv venku, další informace následují, pokud možno do Vánoc, aby šly do letáčku
    koncert Solothurn – informace následují
   • Beseda Slovan Ženeva / JH
    lavička Václava Havla v Ženevě 16.11.
    mezinárodní seminář v Ženevě o vlivu Ženevy na vznik ČSR 9.11.
    položení desky u sochy Jana Masaryka
   • Beseda Sv.Čech / JMJ
    26. nebo 27.10. plánovaná akce ke 100 let ČSR, místo bude určeno
    koncerty v Zh – detailní informace následují
   • Domov  plánuje
   • k 1968:
    1. odhalení děkovné desky na Uni Bs
    2. přednášky: 68. rok z ruského pohledu
    3. 25.8. tradiční koncert
   • k 1918:
    1. má zájem o putovní výstavu/výstavy 
    2. přednáška
    3. koncert – v rámci festivalu Martinů
  3. termín  příští přípravné schůzky „Jubilea 2018“: 9.1. Bern, 9 h v rest. Loeb, zúčastnění podle možností: koordinační skupina, JMJ, info i na velvyslanectví
 2. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků
  1. Masarykův fond / MF – schůze z 4.11.2017
   • rozdělení vánočních darů proběhlo v obvyklém rámci
   • demise Daniely Rajmonové, služebně nejstarší členky Masarykova fondu, a žádost o návrhy na nového člena/novou členku výboru; volba proběhne na následující schůzi výboru MF dne 3.3.2018, potvrzení výborem SSČS na příští schůzi výboru SSČS
  2. Beseda Sv.Čech / JMJ (J.Jarolímková)
   • podzimní akce: 17.11.- kromě hlavního bodu, autorského čtení Hany Hindrákové, vzpomeneme na sametovou revoluci a předáme čestné členství: Jiří Kraus a Jaroslav Olšanský
   • termín 4.-18.3. 2018 série koncertů Jana Řepky („český Mani Matter“) na různých místech CH
 3. Termíny  / HS
  1. výbor – jarní schůze 2018 – jediný termín (volný sál) – 24.3.2018
   předběžný termín podzimní schůze –  15.9.2018 (volný sál)
  2. předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle této schůze
 4. Různé / MC
  1. informace z velvyslanectví ČR /MF – velvyslanec je určen, termín zahájení funkce není přesně znám
  2. informace o prezidentských volbách ČR – / info k průběhu zaslal pan Krňávek, byly obratem publikovány na webu Svazu
  3. petice krajanského spolku v Asturii
   „PETICE ZA ZAVEDENÍ SYSTÉMU KORESPONDENČNÍ NEBO ELEKTRONICKÉ VOLBY“, výbor bere na vědomí, další informace následují
  4. 150 let Sokol Vídeň – starosta župy Švýcarské informuje o absolutně nezapomenutelných dnech a důstojné oslavě, trvající čtyři dny, za účasti dvaceti členů župy Švýcarské; za SSČS předala blahopřejnou zdravici H.Springinsfeld
 5. Závěr – MC, 16.20 h


Schůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených nebo nově došlých bodů,
se konala v 10.30 hod. na stejném místě

(další) rozhodnutí: předsednictvo zajistí, aby sokolská župa Švýcarská byla vedena na MZV na seznamu aktivních zahraničních krajanských organizací

S krajanským NAZDAR


H.Springinsfeld
jednatelka

jde na
 • adresy zástupců spolků ve výboru,
 • předsednictvo,
 • MF- předseda DŠ,
 • Zpravodaj - redaktorka AB
jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu,
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle
přípravná skupina vzpomínkových akcí 2018 G.Vančura a P.Chour, starosta župy Švýcarské
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch
* * *
Dietlikon  16.6.2017
                                                                                
Sjezd delegátů spolků, Masarykova fondu a Zpravodaje
Zápis
řádný Sjezd z 10.6.2017 (Bern, sál kostela Bruder Klaus)

 1. 13:00 zahájení Sjezdu delegátů
  1. předsedkyně Maria Cron vítá přítomné delegátky a delegáty, hosty ze spolků Svazu a dalších krajanských organizací
  2. uctění památky zesnulých - paní Bohumila Havlíková, dlouholetá pokladní Masarykova fondu zemřela v březnu 2017
 2. Výsledky zápisu prezence delegátů (veškeré prezenční listiny u jednatelky)
  J.Zadrobílek, volební komise: zastoupeno je 9 spolků, MF a Zpravodaj,
  počet přítomných delegátek a delegátů je 21 (z nahlášených 23), všechny spolky zaplatily příspěvky, všichni delegáti mají hlasovací právo
  Sjezd je usnášení schopný, nadpoloviční většina je 11  (2/3 většina je 14) hlasů
 3. Schválení pořadu Sjezdu delegátů - pořad Sjezdu zůstává
 4. Slavnostní podepsání smluv s Národním archivem v Praze / JH
  za účasti delegace z NA, ppí Dr. Evy Drašarové a Mgr. Zory Machkové
  dosavadní počet protokolů o předání archivních materiálů je cca. 25, nyní budou ty ze smluv, které byly doposud vedeny jako zapůjčovací podle rozhodnutí výboru SSČS z 22.10.2016, bod 9/a/II a předsednictva z 19.8.2016, bod 4/c změněny na smlouvy darovací
  1. smlouvy SSČS a členských spolků – Maria Cron
  2. smlouvy sokolské župy Švýcarské – Petr Chour (protokol mu bude k podpisu zaslán)
 5. Zápis ze Sjezdu delegátů 18.4.2015  připomínky nejsou
 6. Bilance SSČS per 31.12.2016 / VG
  1. informace z MF / H.Springinsfeld předčítá zkrácenou zprávu, detailní zpráva u jednatelky
  2. informace o stavu pokladny SSČS / VG
   máme 411 členů ve spolcích, příjmy z členských příspěvků 1600.-CHF, dar MZV 3000,-CHF, po odečtení plánovaných výdajů zbyde na kontech celkem cca. 10900.-CHF
  3. informace o finančním stavu Zpravodaje / VG+JSch
   celkový stav kont v CH a ČR je ca. 28000.- CHF, účty z ČR jsou placeny v korunách, které jsou převáděny na konto české Poštovní spořitelny
  4. subvence MZV a vyúčtování nákladů / MC
   • za rok 2016 – informace k rozdělení v zápisu ze schůze výboru 11.2.2017
   • na rok 2017 obdržel SSČS cca. 3000,-Fr., viz 6b

 1. Zprávy
  1. Zpravodaje
   • zprávu administrátorky Jarmily Schifferle čte v rámci bodu 6c AH
   • redaktorka Adéla Benešová obzvláště vyzdvihuje, že je nutné, aby jednotlivci, dosavadní i noví autoři, přispívali do Zpravodaje a žádá také spolky, aby pravidelně zasílaly informace o akcích, plánovaných i provedených
  2. členů předsednictva; zprávy přenášejí:
J.Havelka, A.Hrico, V.Günter (v rámci finančních zpráv), J.Jarolímková,  H.Springinsfeld, M.Cron
zprávy jsou na požádání k dispozici u jednatelky
 1. Zprávy revizorů Svazu spolků, MF a Zpravodaje / L.Šimeček čte revizní zprávy, které potvrzují řádné vedení veškerých účtů, a vyjadřuje dík pokladním za jejich práci
 2. Rozprava k předloženým zprávám a bodům 5 až 7 programu
  1. L.Šimeček - Zpravodaj ne webu velvyslanectví není publikován pravidelně, i když je zasílán - H.Springinsfeld zjistí technické možnosti publikace na webu Svazu
  2. vysvědčení o dobrovolné práci – J.Bachmann doporučuje zjistit možnosti vedení takového vysvědčení pro redaktorku pro ev. budoucí konkurzy do zaměstnání
  3. GA.Kraus
   • BSČ zakoupila větší počet výtisků Almanach, používá jako dary hostům a členstvu, pokud potřebuje další, může se obrátit na předsednictvo
   • ke Zpravodaji: navrhuje příspěvek redaktorce CHF 500.- měsíčně, rozhodnutí je na správní radě, delegáti se k doporučení přidávají
   • navrhuje znovu uvádět autory článků v obsahu
  4. J.Havelka – doporučuje při sestavování připravovaných dějin Zpravodaje a Svazu vzít na zřetel i citlivé stránky minulosti – účast a role agentů komunismu z/v ČR
  5. V.Günter děkuje spolkům za korektní zaplacení příspěvků za rok 2016
 3.  Udělení absolutoria předsednictvu, administraci Zpravodaje, výboru MF
  udělení absolutoria předsednictvu: pro: 20, proti: 0, zdržení: 1
  udělení absolutoria administraci Zpravodaje: pro: 20, proti: 0, zdržení: 1
  udělení absolutoria výboru Masarykova fondu: pro: 19, proti: 0, zdržení: 2
 4. Obnovení mandátu/ volba členů správního výboru MF
  1. obnovení mandátu J.Dvořáček, V.Schlitter-Lochmanová, která převzala funkci pokladní
   pro: 19, proti: 0, zdržení: 2
  2. volba dvou nově navržených členek – MF na své schůzi zvolil za zesnulou B.Havlíkovou a za D.Seidlovou, která se odstěhovala do Prahy
   • Yvettu Merz
   • Helenu Springinsfeld
    společně: pro: 21, proti: 0, zdržení: 0
 5. Volby (vede volební komise J.Zadrobílek)
  1. informace o kandidujících
   • představuje se Jaroslav Jokl, kandidát do revizní komise a Jasmín Kudrnová, kandidátka do revizní komise
  2. informace o průběhu voleb
   návrh: volby aklamací in globo: pro: 20, proti: 1, zdržení: 0
  3. volba
   • předsedy, místopředsedů, dalších členů předsednictva, revizorů účtů, smírčí komise
všichni podle volební listiny zvoleni jednohlasně
 1. poděkování
  • MC děkuje dosavadním, odstupujícím členům předsednictva Janě Jarolímkové a Miloši Kelemenovi
  • Jiřímu Zadrobílkovi, dlouholetému předsedovi volební komise; MC vyslovuje naději, že bude k dispozici nadále
 1. Změna Stanov (podklady byly všem spolkům průběžně zasílány) /J.Martinec, Domov Bs
  počet platných hlasů pro toto hlasování (po odchodu dvou delegátů) je 19, 2/3 většina, potřebná pro přijetí změny, je 13 hlasů
  pro: 10, proti: 7, zdržení: 2 – změna je zamítnuta
 2. Informace, rozprava a případná rozhodnutí Sjezdu delegátů / G.Vančura
  1. 100. výročí založení ČSR v roce 1918
  2. 50. výročí okupace Československa v roce 1968
   G.Vančura představuje první, pracovní verzi výsledků práce přípravné skupiny, PPT-prezentace, která bude upravena podle doplnění z pléna a přiložena k zápisu
žádáme spolky, aby oznamovaly už známé nebo navrhované akce k oběma výročím průběžně jednatelce nebo na info@svaz-spolku
 1. Různé příspěvky a informace
  1.  JMJ – informace o kurzech Češtiny pro jinojazyčné na Uni Zh
  2.  J.Dvořák – Švýcarsko vypadlo z telefonické zóny 1, od nynějška platíme za přijaté hovory 50x víc
  3.  A.Benešová – Jan Řepka bude vystupovat v Zh a Bernu
  4. J.Jokl – BSČ organizuje 6.7. cestu k Husovu kamenu do Kostnice
  5. G.Vančura
   • navštívil bohoslužby u příležitosti narozenin Cyrila (nar. 827) a Metoděje (nar. 817), pořádané srbskou ortodoxní církví v Zh v květnu. Misionáři vytvořili gramatiku a abecedu staroslovanské řeči, do které přeložili bibli a církevní liturgii
   • zve členy i nečleny na členskou schůzi FOW (www.forumostwest.ch), Bern, 21.8.2017
  6. BSČ zve na další literární večer 17.11.
 2. Termíny schůzí předsednictva a výboru – příští schůze výboru: 11.11.2017
 3. Závěr – MC, 17 h

Schůze předsednictva
před zahájením Sjezdu se předsednictvo a volební komise sešli k přípravě sálu a k projednání detailů sjezdového dne.

S krajanským NAZDARH.Springinsfeld,    M.Cron,
jednatelka                předsedkyně

příloha ppt. zmíněna

jde mailem
na adresy zástupců spolků ve výboru, předsednictvo, MF (D.Šimko+info M.Fischerová, jednatelka), Zpravodaj (A.Benešová+info JSch, admin.), velvyslanectví ČR a SR
G.Vančura, P.Chour, komité 2018, J.Zadrobílek, volební komise
Bad Zurzach, 15.02. 2017 
 Z Á P I S

ze schůze výboru Svazu spolků ( SSČS)
konané v sobotu, 11.02. 2017 ve 13.00 hodin v Bernu, sál kostela Bruder Klaus.

1. Zahájení (MC) 13.00 hod. 
a)  prezence / omluveni / přivítání hostů
12 členů výboru s hlasovacím právem
Přítomni:
Předsedkyně: M.Cron (MC)
Předsednictvo: J.Havelka (JH), V.Günter (VG), J.M.Jarolímková (JMJ)
Zástupkyně  a  zástupci z  11-ti  spolků,  Masarykova  fondu  (MF) a  Zpravodaje:
M.  Fišerová  (MF),  P.Allan  (Beseda  Slovan  Ženeva),  L.Šimeček  (Beseda
Svatopluk   Čech),   J.Martinec   (Domov   Basel-zkr.   JM),   V.Blažková  (Sokol
Baden),  J.Dvořák  (Sokol  Bern),  J.Kalivodová  (St.Gallen),  A.Vlček  (Sokol
Winterthur)           /prezenční listina u zapisovatelky/
Hosté: Georg Vančura (GV), Jaroslav Jokl(JJ)
Omluveni:H.  Springinsfeld,  J.  Bachmann, A.  Benešová, D. Štěpánková-Sokol
Basel, A. Hrico, M. Kelemen, M.Švajlenová- Združenie Slovákov
Bez omluvy chybí:--

MC vítá hosty, zástupkyně a zástupce spolků
Výbor není usnášeníschopný, pokračuje se později (13.30)

 b)  uctění památky zesnulých- nebyl nikdo nahlášen
 c)  potvrzení  /  změny  programu  schůze – bod  7.  projednán před bodem  3. na
žádost   Jar.  Jokla   (dřívejší   odchod)-  zápis   veden   dle   číslování,   nikoliv
projednávání

2. Zápis ze schůze výboru 22.10. 2016 připomínky z pléna žádné

3. Sjezd 2017- 10.6. 2017- stav přípravy voleb:
- přítomná část předsednictva potvrzuje znovukandidování
- kontaktovat ve věci přípravy kandidátní listiny pana Zadrobílka (MC)
- kontaktovat Domov Basel s oslovením vyslat zástupce do voleb předsednictva (MC¨

4. Finance a stav kont SSČS (VG)
a)  Ke dni 07.02. 2017 stav na kontě Svazu spolků- 8´533.-- CHF. Očekávaný je
vyrovnaný rozpočet na r. 2017. Budget 2017 bude předložen na Sjezdu 2017.
b)  Pro výročí 2018 bude založen samostatný účet (VG).

5. Zpravodaj (VG)
a)  Finanční stav: k 07.02. 2017- Post Finance 23´687.-- CHF, 
Poštovní spořitelna 2´204.-- CHF. 
Konto u Credit Suise zrušeno, zbytek převeden na Post Fin.
          Návrh rozpočtu na rok 2017 / VG, viz. příloha.
b)  Informace z dosavadní činnosti nové redaktorky- velmi dobře se zapracovala,
z publika velmi pozitivní ohlasy na “nový” Zpravodaj. 
Plánována  schůzka  Správní  rady  Zpravodaje  (VG)  24.02.17  s  redaktorkou
(AB), J.Schifferle- administrace a novou pracovnicí inzerce- Silvií Krčkovou.
-  ujasnit provizi za inzerci (dříve uváděno 15%, nyní 25%)/ VG
-  poděkování předsednictva za dobré vedení Zpravodaje
-  prosba  o  propagaci  Zpravodaje  skrze  spolky  (  v  přípravě  leták  pro
získání nových odběratelů- rozdány budou na další sch.- AB)
c)  Informace  a  návrhy  k  řešení  /  doplnění  chybějících  funkcí-  do  Redakční
rady Zpravodaje se hlásí JMJ- již nyní aktivně pomáhá nové redaktorce. Nově-
oddělení inzerce- Silvie Krčková.

6. 2018- rok plný výročí
a)  Informace  z   první   schůzky   04.02.   2017   na   Velvyslanectví   v  Bernu   k
přípravám-  úvod-  J.Havelka,  dále  informuje  host  Georg  Vančura  (podrobně
viz. příloha)
b)  Představení osoby George Vančury
c)  Spolupráce  s  Dr.  G.Dobrovolným  (GD),  ředitel  Forum  Ost-  West  Bern  (v
současnosti již není financováno vládou CH) Info: www.forumostwest.ch
d)  Spolupráce s Bibliothek Bern
e)  Spolky požádány, pokud v roce 2018 plánují výroční akce (1968, 1918..),
nahlásit Jaroslavu Havelkovi co nejdříve!
f)  Výroba  letáku  (flyeru) s  programem  na  celý  rok  2018- stanovit termín  do  kdy
připravit- předsednictvo na sch., přípravu zajistí (VG a MC)
g)  Financování  2018-  vypracovat  návrh  rozpočtu  a  předat  ke  schválení  na
sjezdu/ schůzi SSČS. Konto- viz. bod.4.b)
h)  Pamětní  deska-  jednání  s  úřady  (G.Vančura),  příprava  desek  (J.Kirstein).
Možná  umístění  desek  v  německé  i  francouzské  části  Švýcarska:  Bern
(Zuerich),  Basilej  (kontaktní  os.  J.Martinec),  Winterthur  (kontaktní  os.  A.
Vlček), Vevey (?)
i)  Vlády Česka a Slovenska mají zájem finančně podpořit tyto oslavy, konané i v
zahraničí (nutnost dobře vypracovaného projektu)
j)  21.08. 2018- položení desky v Bernu (místo v jednání- GV), Velvyslanectví(?),
propojení s Murtenfestival (téma Exil), anulace rezervace v Buchs (HS)
k)  28.10. 2018- zjistit co je plánováno na Velvyslanectví (MC)
l)  Děkovný  dopis  studentů  švýcarským  univerzitám  a  na  ministerstvo  školství
(GV, GD)
m) Poděkování švýcarské veřejnosti za přijetí v roce 1968 (GV, GD)
n)  Patronace mezi obcemi- kontakty paní Fišerová- dodá info
o)  Info  pro  Zpravodaj- J.Havelka- oznámení  info  ze  schůzí  a  v  dalším  čísle  (po
zal.konta) výzva ke sponzorským darům
p)  Sběr  dokumentů-  z  okupace  r.  1968,  nebo  “1.  republiky”  1918-  sběr
historických  dokumentů  a  fotografií,  vztahujících  se  k  těmto událostem  (GV)-
výzva ve Zpravodaji, uložit u G.Dobrovolný
q)  27.1. 2018- sokolský ples ve Wettingen- připravit panely o r.1968 a program v
roce 2018- (VG,GV)
r)  Možnost  prezentovat  poděkování za  přijetí  v  r.68  na  SRF a  jiná  média (VG,
MC zjistí)
s)  Domov Basel- upozorňuje na pravidelnou akci Martinů Festtage (JM)
t)  SOKOL-  OETZ  setkání  19.-  21.  květen  2018  a  Slet  zač.července  2018  v
Praze

7. Stanovy- návrh spolku Domov Basel a předložení nových Stanov k hlasování
na Sjezdu SSČS dne 10.06. 2017
- projednávání  zamítavého  stanoviska  výboru  spolku  Beseda  Svatopluk  Čech- bylo
rozesláno společně s programem na 11.02.17. Přednesl J.Jokl.
- J. Martinec- vyjádření Domov Basel- detailnější vyjádření viz. přílohy.
- JMJ- spolek BSČ doposud jako jediný připravil oficiální vyjádření stanoviska výboru
spolku a seriozně se zabýval smysluplností nutnosti změny stanov
- zástupci  BSČ  vyzívají  ostatní spolky,  aby  se  na  svých  schůzích  o  tom,  jak  budou
hlasovat  na  Sjezdu  10.06.  2017  poradili,  a  získali  tak  mandát  k hlasování  o  návrhu
stanov spolku Domov Basel

8. Zprávy a informace o aktualitách
-  pozvání  na  Jarní  bernské  krajanské  setkání  s  promítáním  filmu  10.03.2017-
pozvánka zveřejněna ve Zpravodaji (JD)
- pozvání na autorské čtení JMJ 26.03. 2017 v Galerii Krause- pozvánka zveřejněna
ve Zpravodaji (JMJ)

9. Termíny (MC)
a)  Sjezd 2017- 10.6. 2017 
b)  Výbor- podzimní schůze v Bernu 11.11. 2017
c)  Předsednictvo naplánuje příští  schůzi podle potřeby, k probrání témat podle
rozhodnutí této schůze
d)  Masarykův  fond-  schůze  18.03.  2017-  zástupce  předsednictva  nemůže,
vyslán P. Allan (Ženeva)

10. Různé (MC) 
 Poděkování  paní Fišerové za upečené buchty!

11. Závěr (MC)- v 16.00 hodin

Schůze předsednictva SSČS
Předsednictvo se sešlo v 10.30 hod. na stejném místě.
Přítomni 4 členové- MC, JH, VG, JMJ.
K výše uvedenému programu byly projednány a připraveny detaily pro schůzi Výboru
od 13h.

Pozn.: 
-  1918-  vznik  Československa-  je  tzv.  výročí  obnovy  samostatnosti  Českých
zemí a probíhala několikset let (J.Havelka)
-  na  každou  schůzi  je  potřeba  si  vytisknout  aktuální  program  a  vzít  sebou
(někteří přítomní jej neměli u sebe)
-  hlasité či jiné agresivní projevy na schůzi nejsou žádoucí

Zapsala
Jana Marie Jarolímková
členka předsednictva SSČS

Přílohy k zápisu:
zpravodaj_navrh_rozpocet_2017
vyjadreni_domovbasel_stanovy_110217
poznamky_martinec_stanovy_110217
2018_oslavy_harmonogram_gv_110217

jde na: (uvedeno bez duplicit)
-adresy       zástupců  spolků  ve       Výboru:  pierre.allan@unige.ch,
liborsimecek@hotmail.com,  jaro@martinec.ch,  vera.blazek@sunrise.ch,
d.stepanek@hotmail.com,  dvosen@solnet.ch,  jana.bachmann@stadtluzern.ch,
vla.sta@bluewin.ch,  v.a.vlcek@gmx.ch,           krauss.angelika@bluewin.ch,
pgordon@datacomm.ch, helena.sechser@post.cz 
Předsednictvo:helena@springinsfeld.com,maria@cron.ch,jhavelka@infomaniak.ch,
vm.guenter@hispeed.ch,kelemen.milos38@gmail.com,andrej.hrico@hotmail.com,
besedasvatoplukcech@email.cz
- MF- předsedu (DŠ): dusan.simko@unibas.ch 
-Zpravodaj- redaktorku (AB): zpravodaj@quickline.ch 
- Koordinátora oslav 2018 (GV): gvancura@bluewin.ch 
- na velvyslanectví ČR a SR v Bernu: Info_Bern@mzv.cz, emb.bern@mzv.sk 
- jednatelku MF M.Fischer: marofi@gmx.ch 
- admin. Zpravodaje J.Schifferle: zpravodaj-admin@svaz-spolku.ch 
- předsedu volební komise J. Zadrobílka: jiri@zadrobilek.ch 
- na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch (VG)
Dietlikon, 26.10.2016

Z Á P I S

ze schůze výboru Svazu spolků

konané v sobotu, 22.10.2016 v 13.00h v Bernu
sál kostela Bruder Klaus
Přítomni:      M.Cron (MC), předsedkyně
                   15 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky):
předsednictvo:  J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), V.Günter (VG), J.Jarolímková (JMJ), M.Kelemen (MK), H.Springinsfeld (HS)
       zástupkyně a zástupci 15 spolků a MF      
Hosté:          z velvyslanectví ČR konzulka Sandra Miholová a obchodní rada Pavel Škoda;
Adéla Benešová; Jaroslav Jokl; Jan Kalina; Martina Kalina; Andrea Valentová; Tomáš Valenta (na schůzi předsednictva Eva Pajaziti)
Omluveni:    Masarykův fond: M.Fischer, Zpravodaj: J.Schifferle, spolky: Č-S-Š-zdravotnický spolek
Bez omluvy chybí: Beseda Slovan Ženeva, P.Allan

 1. Zahájení / MC 13.00
  1. prezence / omluveni / přivítání hostů
   1. MC vítá hosty a zástupkyně a zástupce spolků
   2. výbor je usnášeníschopný
   3. informace z velvyslanectví ČR
    S.Miholová představuje p. Škodu, který nastoupil po panu Opatřilovi
    dále informuje o připravovaných kulturních aktivitách, iniciovaných nebo podporovaných velvyslanectvím (aktivity velvyslanectví jsou per definition primárně zaměřené na CH veřejnost – přiblížení české kultury a historie)
    plánovány jsou dvě výstavy 
    1. k nedožitým 80.narozeninám V.Havla 5.12.2016 v Zh, pozvánky budou rozeslány, adresy CH-přátel jsou vítány, podpora SSČS, např. při distribuci je vítána a bude dohodnuta
    2. Karel IV.
     1.  první bude zahájena 7.11. v Luzernu, Regierungsgebäude, zahájí velvyslanec JE.K.Borůvka, pozvánky viz nahoře
     2. stejná výstava v Ženevě od 15.11. na stálé misii OSN
     3. druhá výstava a oslava bude 26.11. v Zürichu ve spolupráci s Czech-it-out, distribuce viz výše
    3.  „pro naše děti“ – informace o této akci, která trvá do 25.11.2016 listopadu, najdete na webu Svazu
   4. JMJ – k tomu připomíná: pro rok 2018 budou plánovány různé akce, koordinace všech organizujících bude potřebná
    S.Miholová doporučuje určit jednu zodpovědnou kontaktní osobu
  2. uctění památky zesnulých sester a bratří
   opustili nás:
   Luďa Černá, Sokola Bern, která zůstala své jednotě věrná, i když už déle žila v Zürichu
   Ota Hák, Sokol Winterthur, zakládající člen a dlouholetý aktivní cvičenec a činovník
   Hanuš Holzer, Domov Bs, čestný člen spolku, bývalý honorární konzul ČSFR a později České republiky. Významně se podílel mj. na smlouvě VW-Škoda
   Jiří Jordán, Sokol Luzern, bývalý starosta jednoty a župy Švýcarské
   Jaroslav Mašek, Domov Bs, čestný předseda spolku, v CH od roku 1948, významně se podílel a pomáhal československým exulantům po roce 1968
  3. potvrzení / změny programu schůze - změny nejsou žádány
 2. Zápis ze schůze výboru 9.4.2016 připomínky z pléna nejsou
 3. Oslava 100 let SSČS  - almanach
  1. informace o stavu rozesílek
   1. předání výtisků, objednaných spolky a přítomnými jednotlivci včetně předání složenek probíhá
   2. poděkování byla vyslovena, doprovázena děkovnými „maličkostmi“ pro p.Bártu, jeho spolupracovnici p.Kovaříkovou a rozvážejícího p.Lešnera. Obzvláště děkují Beseda Svatopluk Čech (BSČ) a další spolky panu Bártovi za úpravu a zlepšení kvality jejich loga
   3. předsednictvo dostane pro reprezentační potřeby po 5 kusech zdarma, všichni, kdo do Almanachu přispěli, dostanou po jednom výtisku
   4. cena pro rozesílku je 10.-, při osobním předání 8.-
  2. komentáře k práci na Almanachu a jejím výsledkům
   Almanach je hodnocen kladně, připomínky spolků a jednotlivců byly vysloveny osobně, výbor potleskem děkuje všem tvůrcům
 4. 2018 – rok plný výročí – jak se k tomu staví výbor, jaké aktivity vyvine Svaz
  1. 100 let ČSR 
   1. ze spolků plánuje BSČ akce pro členstvo a veřejnost na jubilea tohoto roku
   2. také velvyslanectví ČR bude organizovat oslavy
   3. Svaz proto další akce neplánuje
  2. 50 let okupace
   1. pp Georg Vančura a Georg Dobrovolný, ředitel Forum Ost-West a paní Jaromira Kirstein z Kreuzlingen navázali kontakt se SSČS:
    plánují instalaci pamětní desky u Münster v Bernu, obdobné desce u Fraumünster v Zh, finance se zdají být zajištěné, žádají o záštitu a spolupráci Svazu spolků
    1. předsednictvo doporučuje účast  
    2. výbor jednohlasně souhlasí,
    3.  jako vítané hosty přizveme k této akci velvyslanectví ČR a SR
   2. město Kreuzlingen, které se s námi spojilo přes paní Kirstein, uvažuje o čteních, výstavách a dalších kulturních akcích, předsednictvo s nimi zůstane v kontaktu a budeme podle možností předávat jejich (i ev. další) návrhy vhodným členům naší komunity nebo se na přípravě a podpoře akcí podílet
   3. na akci, podobnou úspěšné vzpomínce na 40 let okupace, provedené v roce 2008 ve Windisch („Vzpomínka a dík – Erinnerung und Dank“),
    1.  jako první podmínku hledáme vhodnou lokalitu, která pojme kolem 500 lidí, je finančně únosná a byla by k dispozici -
     spolky a členstvo jsou žádáni, aby aktivně podávali návrhy, která místa, které instituce by organizátoři (prozatím předsednictvo, později tím pověřená pracovní skupina) mohli oslovit – pozor, spěchá, obsazení sálů je většinou dlouhodobé
    2. předsednictvo osloví sokolskou župu Švýcarskou a požádá o spolupráci, obdobně výše zmíněné akci
    3. MK připomíná: v rámci této vzpomínky nezapomenout na únor 1948, který byl předchůdcem a důvodem i exilu 1968 –
     návrh JMJ: přednáška pro mladou generaci  
     S.Miholová nabízí kontakt na režiséra filmu Utrpení soudce Vaše
  3. Slet
   je záležitostí Sokola, ale je třeba si uvědomit, že jejich kapacita na spolupráci při organizaci akce „Vzpomínka a dík 50“ bude v první polovině roku 18 přípravami na Slet částečně nebo i podstatně absorbována
 5. Finance a stav kont SSČS/ VG
  1. stav financí  k včerejšímu dni: na kontě je cca. 8000.- Fr
 6. Zpravodaj
  1. finanční stav cca. 12000.-, do konce roku vyjde bez minusu
   přehled výdajů k dispozici u jednatelky
  2. informace ze schůze předsednictva 19.8.2016 - zápis byl rozeslán na spolky a je k dispozici na webu, svaz-sploku.ch, jeho přečtení není z pléna žádáno
  3. návrhy k řešení
   z korespondence a pléna přišlo několik návrhů na změny / zlepšení ve Zpravodaji, redakční rada děkuje a zařadí je podle možností do dalšího plánování
  4. výsledky akvizice nového týmu
   1. představení zájemkyň
    1. J.Schifferle je nadále k dispozici jako administrátorka, její pověření zůstává v platnosti
    2. na SOS- akci na webu a ve Zpravodaji se přihlásily dvě zájemkyně o spolupráci:
     Eva Pajaziti slovenská část, Adéla Benešová, lay out, česká část podmíněně, podle dohody a kapacity
    3. E.Pajaziti se představila předsednictvu na dopolední schůzi, A.Benešová je přítomná, obě dámy už měly informační rozhovor s AH
    4. další spolupracovnice české redakce by byla vítána, akce SOS pokračuje
  5. pověření nového týmu
   1. předsednictvo doporučuje výboru schválení pověření obou nových zájemkyň
   2. dále žádá výbor o udělení pravomoci k hledání a pověření další spolupracovnice, které by bylo platné do potvrzení výborem na příští řádné schůzi výboru (tj. aniž musí na to být svolána schůze mimořádná) – s tímto návrhem výbor souhlasí
   3. hlasování o pověření
    1. Eva Pajaziti je pověřena funkcí redaktorky slovenské části všemi hlasy s výjimkou Sokola Zürich, jeho zástupkyně se hlasování zdržela
    2. Adéla Benešová je pověřena funkcí vedoucí redaktorky a redaktorky české části všemi hlasy s výjimkou Sokola Zürich, jeho zástupkyně se hlasování zdržela
  6. nebo rozhodnutí
   1. o jiné formě vydávání – změna ve způsobu vydávání prozatím nebude, předsednictvo a redakční rada se informují o / zabývají možností / použití Facebook
   2. o ukončení vydávání Zpravodaje – není třeba
 7. Stanovy – návrh spolku Domov na změny a předložení nových Stanov Sjezdu 2017
  návrh i komentář obdržely spolky (opětně) mailem z 3.10.
  1. předsednictvo informuje o svém rozhodnutí, že návrh resp. změnu Stanov nedoporučuje
  2. výbor bere na vědomí, že má možnost o Stanovách diskutovat, rozhodnutí je věcí Sjezdu delegátů
  3. pověření formálního vypracování (lay-out) Stanov: HS připomíná, že aby mohly Stanovy být podepsány na Sjezdu v případě, že budou přijaty, je třeba formálního vypracování (lay-out) Stanov k termínu Sjezdu, což zástupce Domova bere na vědomí
 8. Určení volební komise pro Sjezd 2017
  Jiří Zadrobílek – předseda, spolupracovnice Jiřina Kalivodová a Marie Fischer, rezerva/zástupkyně Jana Bachmann
 9. Zprávy a informace o aktualitách
  1. J.Havelka, z ČR
   1. konference v Praze organizovaly prakticky paralelně Senát a poradní sbor na téma „Identita zahraničních Čechů“
   2. přednáší a žádá o hlasování bod 4c, zápis z předsednictva  z 19.8.: „doporučení spolkům“, aby změnily původní smlouvy s Národním archivem ze zapůjčovacích na darovací a v budoucnosti předávaly archiválie jako dary
    doporučení přijato všemi hlasy s výjimkou Sokola Zürich, jeho zástupkyně se hlasování zdržela
  2. ze spolků
   1.  Sokol Baden ples 2017 bude 21.1. ve Wettingen, jiná hudba než loni, a sice z CH
   2. Domov Basilej – 21.10.16  návštěva arcibiskupa ThLic. Róberta Bezáka, C.Ss.R a jeho přednáška s následující velmi zajímavou diskuzí:  Stvorenie človeka. (S podtitulom - Skončila sa jedna epocha stvorenia človeka (chronosu) a nastáva čas pre "nové stvorenie" (kairosu) předcházelo původně neplánované,  přátelské setkání na slovenském velvyslanectví se slovenským prezidentem Andrejem  Kiskou
   3. BSČ  28.10. – autorské čtení s Helenou Koudelkovou-Eser k autobiografii pod názvem Tanec života
   4. 21.11.  - Český klub, BSČ, Uni Zh, katedrou Slavistiky, společně pořádají literární večer s autorským čtením - Marek Šindelka
 10. Termíny  
  1. předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle rozhodnutí této schůze
  2. výbor, „jarní“ schůze – 11.2.2017
  3. Sjezd 2017 10.6.2017
 11. Různé / MC
  1. výzva spolkům k hledání a motivování nových členů předsednictva:
   podle předběžných informací nebudou někteří z dosavadních členů k dispozici pro příští volební období; pro přípravu a provedení akcí roku 2018 čeká nové předsednictvo mnoho náročné, ale i záslužné a velmi zajímavé práce – hledejte a motivujte proto nové talenty, aby se odvážili přijít mezi nás podpořit Svaz spolků svou kandidaturou a spoluprací
  2. připomínáme zástupcům spolků: tlumočte svému členstvu informaci, že Zpravodaj 10 byl včas připraven a vytištěn, ale pro problémy s celním vybavením se zdržela jeho rozesílka
 12. Poděkování  všem, kdo se dnes nebo v minulosti postarali o pochoutky pro poslinění v přestávkách (a předem i těm, kteří se chtějí postarat v budoucnosti), dnes to byl Sokol Bern a host paní Valentová
 13. Závěr – MC, 16 hSchůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených bodů s těžištěm „almanach“
se konala v 9.30 hod. na stejném místě

S krajanským NAZDAR
zapsala


H.Springinsfeld
jednatelka
jde na
 • adresy zástupců spolků ve výboru,
 • předsednictvo,
 • MF- předseda DŠ,
 • Zpravodaj - redaktor AH
jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu,
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle
nově pověřené spolupracovnice Zpravodaje E.Pajaziti a A.Benešovou
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch


Dietlikon, 22.8.2016
Zápis ze schůze předsednictva 19.8.2016
Bad Zurzach
Přítomní: M.Cron (MC), J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), V.Günter (VG) J.Jarolímková (JMJ),
               H.Springinsfeld (HS)

omluven   M.Kelemen (MK)

 1. Zahájení 14.40
 2. Almanach
  1. je vytištěný
  2. rozeslání abonentům Zpravodaje pokud možno ve společném obalu s devítkou – zjistí resp. zajistí VG
  3. zbytek bude dopraven k / uložen u MC
  4. objednané „balíky“ pro spolky budou k dispozici na výboru nebo k vyzvednutí podle dohody s adresáty
  5. jednotlivé rozešle MC, přehledy zájemců jsou u HS
 3. Zpravodaj
  1. finance 
   1. podle posledních zpráv do konce roku bude chybět CHF 3000.- (po započtení převodu CHF 2000.- od MZV z konta Svazu tj. 1000.- na předplatná do jiných zemí, 1000.- jako příspěvek MZV na vydávání Zpravodaje) to znamená: chybí peníze na prosincové číslo
   2. vyrovnání nedoplatků abonentů ve výši cca. 1800.- je nejisté
   3. další příjmy z inzerce nejsou už letos pravděpodobné, stálé inzeráty byly zaplaceny předem
   4. počet odběratelů je kolem 600
  2. podle Organizačního řádu Zpravodaje, bod 2.2.2 b („V případě, že je ohroženo vydávání Zpravodaje, přebírá předsednictvo zodpovědnost za jeho další vydávání“) následuje ROZHODNUTÍ předsednictva:
   1. redaktor a administrátorka Zpravodaje dostanou výpověď k 31.12.2016, do tohoto termínu bude vycházet Zpravodaj jako dosud;
    tímto vzniká možnost hledat nový tým, který by byl ochotný pracovat zdarma
    toto rozhodnutí („odvolání z funkce“ a ev. následné „jmenování nového redaktora/administrátora“) musí být potvrzeno výborem (termín příští schůze výboru je 22.10.2016)
   2. chybějící částka bude uhrazena z pokladny Svazu
   3. do čísla 9 přijde inzerát s žádostí o přihlášky na funkce redakčního týmu a administrace; inzerát připraví podle podkladů z minulosti a aktuálních povinností týmu AH spolu s HS
   4. v prosincovém čísle budou čtenáři informováni o výsledcích kampaně a o formě dalšího vydávání resp. pozastavení Zpravodaje (Svaz zůstává i v případě pozastavení i nadále vydavatelem resp. majitelem jeho jména a loga – vzor na konci zápisu)
   5. následně musí být řešena otázka výpovědi tiskárny a expedice
 4. Zprávy z resortu místopředsedy pro ČR, JH
  1. BSŽ a nadace Jan Masaryk pracují spolu s orgány ČR na přípravách opravy pomníku Jana Masaryka, SSČS se na této akci bude pole potřeby podílet (neimplikuje finanční požadavky)
  2. rozvíjí se aktivita MZV a stálé mise v Ženevě ke sjednocování krajanů v zahraničí do společných organizací a zájmů; tento cíl bude diskutován i na dvou zářijových konferencích
   1. 19.-20.9.2016 pořádá Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí konferenci „Diaspora jako partner mateřského státu“
   2. 28.-30.9.2016 pořádá Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů konferenci „Krajané a otázka identity“
  3. Národní archiv má zájem o definitivní převzetí našich archivních materiálů; jakožto jejich vlastník by NA dostal větší finanční příspěvky na zpracovávání těchto materiálů 
   1. na výboru předneseme spolkům žádost o přijetí změny smluv ze smluv „zapůjčovacích“ na smlouvy „darovací“.
   2. pokud bude návrh přijat, budou smlouvy již předaných materiálů postupně upravovány,
   3. materiály spolků, které končí činnost, přecházejí do majetku Svazu a jsou/budou předávány Svazem, který je dědicem materiálů zrušených spolků
 5. Sjezd 2017 - volební
  1. příprava voleb: HS požádá J.Zadrobílka, aby i tentokrát převzal organizaci / volební komisi
  2. předsednictvo, interně – členové si musí rozmyslet, kdo je dál k dispozici, ev. podat návrhy na své nástupce
 6. Rok 2018 - jak má reagovat / angažovat se Svaz - bod bude probrán na příští schůzi resp. jako bod pro poradu na výboru
  1. 100 let ČSR 
  2. 50 let okupace
  3. Slet
 7. Příprava schůze 22.10.2016.,13.30 Bruder Klaus, Bern, body programu
  1. běžná agenda
  2. informace a rozhodnutí ke Zpravodaji (viz bod 3 tohoto zápisu)
  3. určení volební komise
  4. doplnění podle návrhů ze spolků / aktuálních událostí
  5. předsednictvo se sejde v 9.30
 8. Ukončení schůze 16.45
S krajanským nazdar
zapsala
H.Springinsfeld     
* * *

Dietlikon, 13.4.2016

Z Á P I S  ze schůze výboru Svazu spolků

konané v sobotu, 9.4.2016 v 13.00h v Bernu
sál kostela Bruder Klaus
Přítomni:      M.Cron (MC), předsedkyně
                   13 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky):
předsednictvo:  J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), V.Günter (VG), J.Jarolímková (JJ), H.Springinsfeld (HS)
       zástupkyně a zástupci 7 spolků a MF        
Omluveni:    předsednictvo - M.Kelemen (MK),
Zpravodaj: J.Schifferle
spolky: Sokol Baden, Sokol Basel, Sokol Bern, Sokol Winterthur, Sokol Zürich

 1. Zahájení / MC 13.00
  1. prezence / omluveni
  2. uctění památky zesnulých sester a bratří
   opustili nás:
   Karel Kukal † 6.3. aktivní Skaut a člen KPV (Konfederace politických vězňů), předseda smírčí komise SSČS
   Ludovít Král † 23.3., dlouholetý starosta Sokola St.Gallen, bývalý člen předsednictva SSČS
   Peter Lebovič, dlouholetý člen spolku Domov
  3. potvrzení / změny programu schůze nejsou žádány
 2. Zápis ze schůze výboru 17.10.2015 připomínky z pléna – nejsou
 3. Finance / VG
  1. stav financí k 31.12.2015 a 31.3. (ev.28.2.) 2016
   • dary MZV ČR a SR 2015
    celková částka, kterou jsme obdrželi od MZV ČR na aktivity SSČS a Zpravodaj je Fr. 2813.70
   • konta SSČS a rozpočet 2016 – podklady byly zaslány spolkům
    konto „oslavy 100 let“ bylo zrušeno, zbytek převeden na konto Svazu
   • Zpravodaj – podklady byly zaslány spolkům
    příjmy byly nižší než za minulý rok, ale za tisk a expedici bylo vydáno méně
    počet platících odběratelů 611, další výtisky jdou na adresy českých spolků v zahraničí, které pravidelně potvrzují, že o ně mají zájem
   • JJ nabízí propagaci Zpravodaje (pro nové čtenáře a inzerenty) na webu a Facebooku, což je s díky přijato
   • přehled výdajů za oslavy v roce 2015 ukazuje částku cca. 4400.- Fr, na almanach, na který byla podána žádost na MZV ČR, očekáváme výdaje dalších cca. 5000.- Fr.
   • dotaz L.Šimeček – platí spolky za inzerci svých akcí ve Zpravodaji?
    Tato otázka už byla v předsednictvu probírána, odpověď: akce, u kterých není zdanitelný zisk (čili jedná-li se jen o malé příspěvky hostů na pokrytí výdajů), jsou vedeny jakožto „nevýdělečné“ a inzerovány zdarma
  2. revize 2015 / P.Gordon
   zpráva revizní komise a potvrzení řádného vedení účtů:
   revize proběhly, P.Gordon potvrzuje správné vedení kont SSČS, Zpravodaje a Masarykova fondu a žádá výbor o poděkování příslušným pokladním – výbor děkuje potleskem. Zprávy u jednatelky.
 4. Potvrzení čtyř členů výboru MF
  1. 2016  à 2018  M.Allan, M.Fischerová, D.Rajmonová, B.Vávrová – jednohlasně potvrzeni, s poděkováním za jejich práci
  2. M.Fischer předčítá pokladní zprávu (u jednatelky) a připomíná, že kdokoliv může  MF oznámit osoby, které se octly ve finanční tísni (i postižení sami), MF má kapacitu, podpořit další potřebné: jako příklad nových možných kandidátů na příspěvky MF uvádí rodiny, které posílají děti do českých škol a mají problémy zaplatit školné, tyto se mohou obrátit na MF přímo nebo prostřednictvím učitelek
 5. Oslava 100 let SSČS  - almanach
  1. informace k chybějícím materiálům
   • HS připomíná podmínky na zveřejnění fotografií
    spolky mohou dodat snímky s rozměry min. 300 dp, velikost nejméně ve velikosti tiskové plochy, bezpodmínečně nutné jsou údaje „kdy / kde / kdo / co“ je na snímku a kdo je autorem (ev. lze uvést „z archivu-kroniky… spolku xy“)
    termín: konec dubna (30.4.) na adresu jednatelky
   • VG upozorňuje ty, kdo nemají možnost naskenovat (staré) fotografie v požadované kvalitě, že je možno dodat originály, které si pak naskenuje tiskař – poštou na HSp, Brunnenwiesenstr. 35, 8305 Dietlikon (udejte adresu, kam vrátit!)
   • kdo má kvalitní fotografie ze Sjezdu a velvyslanectví v Bernu 18.4.2015?
  2. podle dosavadních informací se bude cena almanachu pohybovat kolem 8 Fr. za výtisk, včetně poštovného
   • abonenti Zpravodaje dostanou po výtisku obvyklou poštou
   • spolky mohou nahlásit počet požadovaných výtisků pro své potřeby do konce dubna jednatelce
   • objednávky na místě: B.Sv.Č 30, Sokol St.Galen 2, B.Slovan Ženeva 40
 6. Stanovy – návrh spolku Domov na změny (dále: „Návrh“)
  1. J.Martinec informuje jménem pracovní skupiny, která se zabývala možnostmi a formulacemi Návrhu, výsledek práce byl zaslán na adresy spolků před zasedáním
  2. z diskuze v plénu
   • J.Havelka informuje o schůzkách pracovní skupiny, kde svou funkci viděl jako zastánce dosavadních kvalitních stanov
   • L.Šimeček připomíná svůj požadavek, aby Návrh byl předložen ve formátu „dosavadní text / změny / vysvětlení“ – ve výboru převládá názor, že v předchozí verzi Návrhu byl tento požadavek dostatečně splněn
   • HS srovnává strukturu Svazu (Sjezd / výbor / předsednictvo) se strukturou vedení švýcarského státu; výbor podle nových Stanov by odpovídal „Ständerat“ a převzal by část dosavadních úkolů/práce předsednictva
   • J,Bachmann vyslovuje poděkování pracovní komisi a podává návrh, který je výborem jednohlasně přijat: Domov je výborem pověřen, rozeslat na adresu spolků informační papír, ve kterém budou prezentovány důvody a argumenty pro připravované změny a jejich dopad, a který zástupci předloží opět členstvu jako vodítko k posouzení změn
   • J.Kalivodová doporučuje zúčastněným, aby do podzimní schůze připravili spolu s členstvem jimi zastoupených spolků vyjádření k návrhům
  3. definitivní rozhodnutí o přijetí změn padne na Sjezdu delegátů 2017
 7. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků a dalších akcích
  (dosažitelné odkazy najdete na konci zápisu a na stránce novinky/neu )
  1. 28.9.-30.9. konference zahraničních Čechů – info jde do Zpravodaje
  2. Baťa Park Möhlin – na setkání s představiteli projektu v červnu Svaz zastoupí JJ, MC a Jana Bachmann
  3. literární večer 12.5. – připomíná JJ, informace ve Zpravodaji č.3
  4. nový spolek v St.Gallenu: „Krajan“ založen v roce 2015, vznikl z akce „25 Jahre Partnerschaft Liberec-St.Gallen“, která proběhla v minulém roce, kontakt JJ
  5. „Janáček v KKL a svatovítském chrámu 14. a 16.6./ 700 let od narození Karla IV.“ delší popis akce najdete ve Zpravodaji č.4; jako „protislužbu“ za zveřejnění se podařilo umístit pozdrav/reklamu SSČS a Zpravodaje do programové brožurky
  6. k výročí 700 let narození Karla IV. (spolu)-pořádá velvyslanectví soutěž „Karel IV. očima dětí“ pro děti a mládež do 18let
  7. Basel: v ČŠBH („česká školička“) je 30 dětí českých, 5 slovenských, provoz na příští dobu je tím zaručen
 8. Termíny  
  1. předsednictvo
   příští schůze k probrání témat podle rozhodnutí této schůze a dokončení projektu „almanach“ – 9.5.
  2. výbor, podzimní schůze – potvrzený termín je 22.10. 2016
 9. Různé / MC
  probráno pod bodem 7
 10. Závěr – MC, 15´30 h – díky vzorné přípravě a konstruktivní spolupráci celého výboru byla schůze ukončena v předstihu a ještě byl čas na prodlouženou přestávku –  hned třem oslavencům jsme zazpívali živijó! – byly tu jedny čtyřicátiny (JJ), jedny sedmdesátiny (J.Martinec) a čtyřicáté výročí svatby (M.Fischer)

Schůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených bodů s těžištěm „almanach“
se konala v 10.00 hod. na stejném místě

S krajanským NAZDAR
zapsala


H.Springinsfeld
jednatelka
jde na
 • adresy zástupců spolků ve výboru,
 • předsednictvo,
 • MF- předseda DŠ,
 • Zpravodaj - redaktor AH
jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu,
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch
odkazy:
Das Janáček-Projekt: eine Zusammenarbeit des Zürcher Konzertchors und des Glarisegger Chors
Pfingstkonzerte
14. Mai 2016, 11.00 Uhr, Veitsdom Prag
16. Mai 2016, 17.00 Uhr, KKL Luzern
viz také Zpravodaj č.4

Setkání členek Svazu spolků s promotory rekonstrukce Bata Park Möhlin (druhé v pořadí) se uskuteční 14.6.2016
Informace a fotografie z Bata Parku na webu obce Möhlin
a na

* * *
Zápis z pracovní schůzky předsednictva na téma Almanach 2015
konané  29.3.2016 v Dietlikonu

Zahájení v 13.30, přítomní: předsednictvo komplet
JH je pověřen napsat NA z žádostí o přehled uložených materiálů z CH spolků
MC předává flešku od J.Dvořáka HS

Plánované pořadí příspěvků v almanachu
 1. Úvodní slovo předsedkyně
 2. Sjezd 15 - Seidlová
 3. „předcházela oslava v Zh / BSČ“ – příspěvek GAK
 4. Místopředseda JH  plus tabulka
 5. Manifest z roku 15
 6. Texty, které dodaly aktivní i bývalé spolky v abecedním pořadí, zmínit další aktivní spolky
 7. Jmenovat spolky, jejichž bývalá existence je známa
 8. MF
 9. Zpravodaj
 10. Odkaz na NA v Praze – seznam dodá JH („k datu xy“)

Do tohoto termínu dodané / avizované příspěvky:
č.1-5, 8
za spolky
Beseda Slovan – dodá JH
Beseda Sv.Čech
Č-S-Š zdravotnický spolek - chybí
Domov Basilej
Klub JP/JZ
Sokol Baden
Sokol Bern
Sokol Luzern
Sokol St.Gallen - chybí
Sokol Winterthur
Sokol Zürich - chybí
Skaut
Slovenský klub

župa Švýcarská

Masarykův fond
Zpravodaj - chybí

* * *
Zápis ze schůze předsednictva 18.2.2016
Dietlikon
Přítomní:M.Cron (MC), V.Günter (VG), J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), J.Jarolímková (JJ), H.Springinsfeld (HS)
omluveni: M.Kelemen (MK), J.Dvořák

 1. Zahájení  13.30, MC vítá předsednictvo na první schůzi v novém roce
 2. Návrh změny Stanov SSČS spolkem Domov Bs – stav jednání a postoj předsednictva
  1. nejnovější verze bude rozeslána Domovem předsednictvu a spolkům k posouzení
   MC,JH informují ve zkratce o navrhovaných změnách
   hlavní změna: výbor (nový) má být volený, ne složený ze zástupců, určovaných spolky a vedený vlastním předsedou, jako protiváha proti předsednictvu
  2. dohoda na schůzi přípravné skupiny z 11.2.2016:
   Domov dodá spolu s návrhem nových Stanov přehled toho, co nevyhovuje; a definici, co se má zlepšit, resp. co je cílem změn
 3. Výbor 9.4.2016
  1. zápis ze schůze výboru 17.10.2015  připomínky spolků / HS
  2. stav revizí / informace o finanční situaci SSČS / VG
   • revize budou probíhat obdobně jako v minulých letech
   • konto 100 let bylo zrušeno
   • rozpočty připraví VG
   • příprava tištěných informací VG
   • pohledávky stran AHV a pojišťovny (za zaměstnance Zpravodaje) jsou vyrovnány
  3. rekapitulace výročí 100 let SSČS
   finanční zpráva provedena (na MZV), výbor bude informován 9.4.
  4. informace výboru k almanachu (podle výsledku jednání v bodu 6)
   • k dispozici jsou příspěvky zhruba 10 spolků a za SSČS od GAK a různé fotografie
   • VG vyžádal informace z tiskárny Zpravodaje k ceně a k možnosti přípravy lay-outu, resp. lektorátu
   • žádost předsednictva na adresu spolků: fotografie do almanachu dodejte obratem, pokud jste tak ještě neudělali, včetně (dolnění) přesnějších popisů, legend
   • požadavky rozešle HS – buď definitivní výběr ca. pěti kvalitních kusů nebo max. 15 kusů na výběr předsednictvem (obsah) resp. tiskárnou (kvalita)
   • do almanachu přijde info na začátek nebo závěr, ve smyslu, že almanach není historické pojednání, ale výběr ze sta let aktivit spolků
  5. body podle návrhů zástupců/zástupkyň spolků (termín pro dodání jednatelce 23.3.2016, pozvánka s definitivním programem cca. 10 dní před schůzí) - vyřídí HS spolu s požadavky almanachu
 4. Projekt „Svěrák“ (maily div.) – odpověď HS za Svaz a spolky v CH:– ev. Plány v Ženevě s podporou Besedy SZ, další výběr z mailů PCh a JD, kopie na MF
 5. Archiválie
  1. viz příloha, dopis GAK- Klub JP JZ: požádáme GAK o krátkou zprávu, složenou ze získanných materiálů a následné předání všeho do NA-Praha
  2. MC požádá NA o přehled dokumentů z CH
  3. JJ přepíše přehled GAK o materiálech, předaných do NA Praha a rozešle předsednictvu – bude dán do almanachu
  4. je možné, že archivní materiály z krizových dob, zabavené tenkrát švýcarskými úřady, jsou v archivech CH
  5. připomínka GAK: ev. chybí pořadače z doby J.Dvořáčka, zjistí MC
 6. Almanach – J.Dvořák  informuje o došlých podkladech/ předání materiálů předsednictvu (JD omluven) – HS ho požádala o dodání fotografií apod. na disku nebo flešce – jakmile budou k dispozici, sejde se předsednictvo na jejich shlédnutí a zpracování
  předběžné datum: 29.3. u HS, ca. 13.20
 7. Inzerát (SSČS, Zpravodaj??) v rámci „Projekt Janáček“ v KKL (viz příloha, dopis)
  vyřídí HS – recipročně
 8. Různé
  1. JH, MC – obchodní komora – MC naváže kontakt a podá informace o zaměření SSČS s nabídkou inzerce ve Zpravodaji a uvedení informací na webu SSČS (vzájemné zveřejnění)
  2. JH je ve spojení s velvyslanectvím: společně hledají možnost propojení aktivit starousedlíků a nově přišlých
  3. nový spolek v St.Gallenu – JJ je s nimi v kontaku, pozve je na příští schůzi, aby se mohli představit
  4. také Český klub dostane pozvánku na schůzi výboru (HS)
  5. literární večery BSČ
   • 2.4. ve spolupráci s Českým klubem
   • 12.5. ve spolupráci s českým centrem Vídeň (v němčině) – informace následují
  6. Bata-Park Möhlin, buduje/ připravuje mj. kulturní centrum – JJ je ve spojení s Alice Krause (Galerie Krause), která heldá možnosti kontaktu k spolupráci, JJ bude informovat s p. Kuoni jun./ Fa. J.Müller, že také SSČS má na spolupráci zájem
 9. Termíny 2016: 
  1. předsednictvo 29.3. u HS, ca. 13.20,
  2. výbor 9.4. Bern, předsednictvo v 10.30,
  3. MF – 12.3. v 11h v Bernu – předsednictvo pověřuje AH
 10. Závěr – MC, 16 h

Zapsala H.Springinsfeld

Z Á P I S

ze schůze výboru Svazu spolků

konané v sobotu, 17.10.2015 v 13.00h v Bernu
sál kostela Bruder Klaus

Přítomni:      M.Cron (MC), předsedkyně
                   13 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky):
předsednictvo:  J.Havelka (JH), V.Günter (VG), J.Jarolímková (JJ), H.Springinsfeld (HS)
       zástupkyně a zástupci 9 spolků     
Omluveni:    předsednictvo - A.Hrico (AH), M.Kelemen (MK),
Masarykův fond: M.Fischer Zpravodaj: J.Schifferle
spolky: Sokol Baden

Bez omluvy chybí: S-Č-Š-zdravot. klub
Host:           J.Dvořák (JD), Sokol Bern/ Almanach


 1. Zahájení / MC 13 h
  1. prezence / omluveni
  2. uctění památky zesnulých sester a bratří
   MC vzpomíná na sestru Evu Vlčkovou, zakládající členku Sokola Luzern, pravidelnou návštěvnici schůzí SSČS, která zemřela 2.září
  3. potvrzení / změny programu schůze -potvrzeno
 2. Zápis ze schůze výboru 28.2.2014  připomínky z pléna  - nejsou
 3. Finance
  1. konta SSČS  
   • Postfinance  „SSČS“ cca. Fr. 11´000
   • Postfinance „100 let“ cca. Fr. 1´000, bude vyčerpáno na doplatky výdajů a zrušeno
  2. Zpravodaj
   • Postfinance cca. Fr. 9´000
   • CS cca. Fr. 300
   • pošt. konto v ČR cca. KČ 1´500
   • cca. 670 platících odběratelů
    vzhledem k mírně pozitivní finanční situaci byl zaměstnancům vyplacen plat za jedno číslo navíc (podle dohody se zaměstnanci, která byla podepsána, když přistoupili na snížení platů)
 4. Oslava 100 let SSČS  
  1. provedené akce, rekapitulace 
   • ústní zprávy pořádajících spolků
    1. zprávy byly publikovány ve Zpravodaji, zde jen doplnění:
    2. Sokol Zürich: provedl hudební večer „44. Galaabend 14.März“
    3. Sokol Luzern – akce se doslova utopila, jediný propršený víkend
   • poděkování 
    1. velvyslanectví ČR – písemné poděkování bylo posláno, předkládá k nahlédnutí MC
    2. GA.Kraus, výstava, organizace oslavy BSČ (dárek přebírá JJ)
    3. Sokol Bern, organizace Sjezdu – prostor a občerstvení (dárek přebírá V.Bäumletová),
    4. Sokol Luzern, organizace Sjezdu – koláčky a zajištění přesunu na ambasádu (dárek přebírá J.Bachmann)
    5. MC zároveň děkuje J.Dvořákovi, který ukončil činnost v předsednictvu, ale na almanachu pracuje dál (dárek přebírá JD osobně)
    6. J.Martinec, Domov Bs tlumočí poděkování spolku předsednictvu za úspěšné přípravy oslav, přidává se i A.Vlček za Sokol Winterthur (plénum potvrzuje potleskem)
   • L.Šimeček vyzdvihuje dojem ze setkání na velvyslanectví ČR a z přijetí JE K.Borůvkou,  jeho kladný přístup ke krajanům a naší činnosti
    1. v tomto smyslu krátce informují členové předsednictva a výboru o několika zdařilých kontaktech s krajany, mladšími lidmi, kteří dosud nejsou členy, ale někteří pomalu vstupují do spolků a zapojují se do činnosti – pokud to nejsou lidé, kteří jsou zde opravdu pouze na krátkou dobu
    2. A.Vlček navrhuje další kontakt s velvyslanectvím k získání možností najít nové přístupy k této „nové vlně“
  2. Almanach – koordinace JD (Jiří Dvořák)
   souhrn všech informací a rozhodnutí najdete ve zvláštním přehledu na konci tohoto zápisu (nová stránka, lze použít na vlastní kopii na poznámky a zpracování)
  3. upomínkové předměty ke 100. výročí – návrhy k posouzení výborem (rozhodnutí o provedení a financování, zodpovědní)
   • pamětní pohlednice, návrh JJ (z dodaného foto-materiálu připraví JJ s HS): J.Martinec je doporučuje přiložit jako součást almanachu – odsouhlaseno bez protihlasu a zdržení
   • další návrhy nejsou
  4. další plánované akce spolků
   • Ženeva: 28.10., 18.30 vzpomínka na proslov TGM v roce 1915, (spolu)-organizuje vyslanec ČR při OSN pan Kára
   • Sokol Luzern: kulturní večer 7.11.
   • Bern: promítání filmu 13.11., viz Zpravodaj
   • Domov Basilej: přednáška na téma Jan Hus, také 13.11.
   • Domov Basilej: 17.11. promítání filmu
   • Sokol Winterthur spolu s kat. Misií: 21.11. „Kateřinská“
   • BSČ, V.Schumacher, organizuje divadelní dopoledne pro děti 29.11., ve spolupráci s Českým klubem Zh
   • výhled na rok 2016: 23.1. jubilejní 40. ples Sokola BadenVše je nebo bude publikováno ve Zpravodaji a na webu SSČS resp. organizujících spolků
 5. Stanovy – návrh spolku Domov na změny
  (spolky obdržely podklady k projednání 24.9.2015)
  J.Martinec prezentuje krátce návrh úprav, zaslaný všem spolkům – ohlasy na návrh ani Domov ani jednatelka SSČS nedostali.
  Doplnění spolku Domov:  6.d Přímé členství („individuální členství jednotlivců ve Svazu“).
  Pokud jsou další návrhy nebo dodatky, očekává je Domov v písemné formě.

  Diskuze k obsahu:
  J.Bachmann děkuje za velkou vykonanou práci. Pociťuje ve svém okolí spíš negativní přístup, prosí o vysvětlení, jaké výhody nebo zjednodušení Domov očekává.
  Kontrolní komise má, podle jejího pochopení, větší pravomoci než předsednictvo.
  AH zaslal svůj komentář písemně, jeho názor i další ohlasy z pléna ukazují, že podle zástupců spolků navržené  změny ubírají jednak pravomoc předsednictvu, ale především vyjímají spolky zcela z rozhodnutí o činnosti Svazu.
  J.Kalivodová – vidí výhodu v lepší kontrole financí.
  J.Martinec odpovídá na některé dotazy: Kontrolní komise nepřebírá funkce předsednictva, ale pouze kontroluje a usměrňuje jeho činnost; obavy, že by jeden spolek „ovládl“ komisi nejsou opodstatněné, v komisi může být vždy jen 1 člověk z 1 spolku.
  Rozhodnutí o dalším postupu:
  Výbor děkuje za přípravnou práci a vrací předložený návrh k přepracování - spolku Domov s podporou pracovní skupiny z řad výboru -, aby společně vypracovali návrh na přijatelné řešení, které se především zaměří na strukturu Svazu.
  Navržení a zvolení členové pracovní skupiny:
  MC 11 pro, zdržení 2
  HS: 10 pro, zdržení 3
  JH: 7 pro, zdržení 6
  K tomu přijdou 2 členové ze spolku Domov, určení Domovem
  Domov převezme organizaci schůzek. 
 6. Informace předsedkyně a výhled
  MC prezentuje souhrn činnosti Svazu, předsednictva a své práce v jubilejním roce 2015 a je ráda, že Svaz získal pozitivní pověst. Chtěla by, aby pracoval takto nadále a v budoucnosti přibývalo Svazu nových/mladých jak členů tak spolků.
 7. Archiválie SSČS - otevřená záležitost je archiv Jan Palach-Jan Zajíc a Slovenský klub, další kontakty jsou JH s Masarykovým Fondem
 8. Termíny  
  1. předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle rozhodnutí této schůze („almanach“, „upomínková pohlednice“, „stanovy“)
  2. výbor: jarní schůze s rozhodnutími o revizních zprávách – 9.4.2016
 9. Různé 
  1. nabídka Domova důchodců z ČR, dostala MC a JJ, odpoví MC s info o inzerci ve Zpravodaji
  2. příspěvek na památník M.Horákové – údaje jsou ve Zpravodaji 10
   předsednictvo navrhuje spolkům, které chtějí přispět, aby své příspěvky zasílaly na konto SSČS s odpovídající poznámkou. Svaz doplní došlé částky o Fr. 200.- a vše společně převede na uvedený účet společně s údaji o dárcích
  3. VG – česká školička Wallisellen potřebuje stanovy Sokola v Češtině – Sokol Winterthur je má, bude vyřešeno na cvičební neděli
  4. informační příspěvek Sokola Zürich –předložila J.Kudrnová
 10. Závěr – MC 16´00 h

Schůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených nebo nově došlých bodů
se konala v 11.00 hod. na stejném místě
S krajanským NAZDAR
zapsala
H.Springinsfeld
jednatelka
jde na
 • adresy zástupců spolků ve výboru,
 • předsednictvo,
 • MF- předseda DŠ,
 • Zpravodaj - redaktor AH
jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu,
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch

* * *
Sjezd delegátů spolků, Masarykova fondu a Zpravodaje
Zápis
101. řádný Sjezd z 18.04.2015 (Bern, sál kostela Bruder Klaus)  

1.     11:30 zahájení Sjezdu delegátů
předsedkyně Maria Cron vítá přítomné delegátky a delegáty, hosty ze spolků Svazu a dalších krajanských organizací

2.     Výsledky zápisu prezence delegátů  (veškeré prezenční listiny u jednatelky)
J.Zadrobílek, volební komise: zastoupeny jsou všechny spolky, MF a Zpravodaj,
počet přítomných delegátek a delegátů je 26 (z nahlášených 27), všechny spolky zaplatily příspěvky, všichni delegáti mají hlasovací právo
Sjezd je usnášení schopný
nadpoloviční většina je 14  (2/3 většina je 18) hlasů

3.     Schválení pořadu Sjezdu delegátů - pořad Sjezdu zůstává

4.     Zápis ze Sjezdu delegátů 27.4.2013  připomínky - nejsou

5.     Bilance SSČS per 31.12.2014
 
a)  informace z MF / M.Fischer předčítá zkrácenou zprávu, detailní zpráva u jednatelky
 b)  informace o stavu pokladny SSČS byly rozeslány, ještě jednou jsou přečteny (VG)
 c)  informace o finančním stavu Zpravodaje byly rozeslány (VG+JSch)
 d)  subvence MZV a vyúčtování nákladů za rok 2014 – informace k rozdělení v zápisu ze schůze výboru 28.2.2015 (MC)

6.     Zprávy
 a)  Masarykova fondu: výbor se sešel k dvěma schůzím, další viz body 5a a 10
 b)  Zpravodaje viz bod 5c
 c)  členů předsednictva
-  J.Havelka- zpráva se cestou ztratila, JH referuje na místě o podpoře a dobré spolupráci s MZV ČR a účasti na konferenci mezin. Koordinačního výbor Čechů v zahraničí
-  A.Hrico referuje o situaci Slovenského klubu, a jeho akcích. Nedostatek aktivních Slováků vyplývá hlavně z nezájmu mladých nově příchozích
-  M.Kelemen doplňuje, že problematika se začala přiostřovat po rozdělení ČSR. Spolupráce mezi Čechy a Slováky je však v CH dobrá, Slováci jsou zastoupeni ve většině spolků Svazu
-  J.Dvořák připomíná a informuje o stavu příprav (a práci na) almanachu
-  V.Günter – viz finanční zprávy
-  H.Springinsfeld, M.Cron – zprávy byly spolkům zaslány

7.     Zprávy revizorů Svazu spolků, MF a Zpravodaje / P.Gordon – byly rozeslány, P.Gordon je krátce rekapituluje a vyjadřuje dík pokladníkům za jejich práci

8.     Rozprava k předloženým zprávám a bodům 5 až 7 programu
J.Jarolímková má dotaz, jestli v budoucnosti nemají být zprávy podávány vůbec, jak to pochopila ze zprávy předsedkyně. To není takto míněno.
Táže se také na „výhled, vizi pro budoucnost“ v těchto zprávách – J.Bachmann navrhuje, dát na schůzi přímo vlastní bod pro toto téma, pokud není obsaženo ve zprávách. Předsednictvo bere návrh na vědomí.

9.     Udělení absolutoria předsednictvu, administraci Zpravodaje, výboru MF
udělení absolutoria předsednictvu: pro: 22, proti: 0, zdržení: 4
udělení absolutoria administraci Zpravodaje: pro: 26, proti: 0, zdržení: 0
udělení absolutoria výboru Masarykova fondu: pro: 25, proti: 0, zdržení: 1


10.  Obnovení mandátu členů správního výboru MF
O.Libická, D.Šimko, R.Vendrová, M.Vokál  pro: 25, proti: 0, zdržení: 1

11.  Volby vede volební komise, J.Zadrobílek přednáší:
 a)  informace o kandidujících
 b)  informace o průběhu voleb
 c)  volba
-  předsedy  - zvolena Maria Cron (doposud)
-  místopředsedů
    (1)  pro ČR zvolen Jaroslav Havelka,
    (2)  pro SR zvolen Andrej Hrico (oba doposud)
-  dalších členů předsednictva (v abecedním pořádku)
   (1)  Václav Günter (doposud)
   (2)  Jana Jarolímková (nově)
   (3)  Miloš Kelemen (doposud)
   (4)  Helena Springinsfeld (doposud)
(dosavadní člen Jiří Dvořák nekandidoval)
-  revizorů účtů  - nezměněno: Peter Gordon, Jana Hronek, Jasmin Kudrnová, Daniela Rajmonová, Libor Šimeček 
-  smírčí komise - nezměněno: Jana Bachmann, Jiřina Kalivodová, Karel Kukal

12.  Informace, rozprava a případné rozhodnutí  Sjezdu delegátů
100-leté trvání Svazu spolků v r. 2015 – provedené a plánované akce spolků jsou vedeny na webu Svazu, ve Zpravodaji a na letáku

13.  Různé příspěvky
 a)  návrh Československého spolku Domov v Basileji na změnu stanov
přiložen k zápisu (přílohy 1+2)
Hlasování: má spolek Domov pokračovat v přípravách a vypracování změn k rukám příštího Sjezdu, předběžně pro informaci spolků prostřednictvím (příští schůze) výboru? pro: 22, proti: 1, zdržení: 3
 b)  J.Jarolímková informuje o projektu Galerie talentů pro děti
detaily si lze vyžádat u Besedy Sv.Čech nebo použít odkaz na webu Svazu
 c)  ukončení činnosti spolku Jan Palach / Jan Zajíc – předsedkyně a „duše“ spolku, Marie Nenadálová potřebuje všestrannou péči a nemůže už vést spolek. Není toho schopný ani nikdo jiný z členstva, spolek tedy de facto přestal existovat. Zrušení členství Sjezdem delegátů (podle Stanov, 6.2.b) proto odpadá.
 d)  blahopřání Folkloru75 ke 40. výročí trvání souboru bylo zasláno, účast předsednictva na dnešní oslavě bohužel není možná, jsme vázáni na naší oslavě

14.  Termíny schůzí předsednictva a výboru – návrh na schůzi výboru: 21. nebo 28.11., podle možnosti pronájmu v Bruder Klaus (bude upřesněno na webu)
Definitivní termín schůze musel být změněn na 17.10.2015

15.  Závěr Maria Cron, staro-nová předsedkyně, zakončuje zasedání Sjezdu ve 13.20h poděkováním všem zúčastněným      


Schůze předsednictva k projednání a přípravě výše uvedených bodů se konala 7.4., před zahájením Sjezdu se předsednictvo a volební komise sešli k přípravě sálu a k projednání detailů sjezdového dne.    

S krajanským NAZDAR  
H.Springinsfeld,  jednatelka
M.Cron,  předsedkyně

    přílohy 1+2:
sjezd15-domov1-navrh – „Návrh Československého spolku Domov v Basileji na změnu stanov Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku“ – přesné znění hlasování viz bod 13a  

sjezd15-domov2-zm-Stanov Svazu „Stanovy“ s vyznačnými změnami, které Domov navrhuje, jako základ pro diskuzi ve spolcích      


jde mailem na adresy zástupců spolků ve výboru, předsednictvo, MF (DŠ+info M.Fischerová, jednatelka), Zpravodaj (AH +info JSch, admin.), velvyslanectví ČR a SR